UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu istung toimub 22. novembril Valga raudteejaamas

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 24) toimub reedel 22. novembril 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaamas. 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Kinnisasja omandamiseks loa andmine. (OE 1-4/72)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

2.

Arvamuse andmine Tornimäe geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.  (OE 1-4/73)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

 

3.

Omafinantseeringu garanteerimine. (OE 1-4/75)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

4.

Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimäärus.  (ME 1-4/78)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

5.

Valga Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine. (OE 1-4/77)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

 

6.

Loa andmine projektis „Töökoht igaühele" osalemiseks ja

omafinantseeringu garanteerimine. (OE 1-4/81)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

7.

Ehitusseadustikus, planeerimis-seaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise

seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine. (ME 1-4/79)

ehitus- ja planeerimis-teenistuse juhataja Urmas Möldre

 

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

 

8.

Koerte ja kasside pidamise eeskiri. (ME 1-4/80)

 

vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

 

9.

Valga valla külavanema statuut.

(ME 1-4/74)

asevallavanem Kalmer Sarv

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

10.

Valga Vallavolikogu 02. märtsi 2018 otsuse nr 3„Valga vallavanema ametiauto kasutamine"

kehtetuks tunnistamine. (OE 1-4/76)

jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

 

11.

Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. (OE 1-4/82)

vallavanem Margus Lepik

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

12.

Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

(OE 1-4/71)

volikogu  esimees Külliki Siilak

 

13.

Arupärimisele vastamine: Lastekaitsetöötajate haridusnõuete täitmise osas.

Esitas: volikogu liige Monika Rogenbaum asevallavanem Jüri Konradile.

asevallavanem Jüri Konrad

 

14.

Muud küsimused ja informatsioon.

14.1. olulisematest tulemustest ja tegevustest vallas novembris2019.

14.1 vallavanem Margus Lepik

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, vallavalitsuse liikmed Arno Uprus ja Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, kommunikatsioonijuht Põim Kama.