UUDISED JA TEATED

Kelle asi on hädasolijat aidata?

Kõnekäänd ütleb, et hädasolija aitamine on hädasolija enese asi. Tänapäeval me päris nii ei mõtle. Mitmesuguste murede korral on kohalikult omavalitsuselt abi küsida täiesti asjakohane ning omavalitsusel on üksiti ka kohustus abi pakkuda. Kui näiteks lähedase hooldamise tõttu on tööl käimine muutunud ülemäära keerukaks, ei pea selle murega nukralt üksi jääma.

Viimasel paaril aastal on Valga vallavalitsus pööranud erilist tähelepanu sotsiaalteenuste arendamisele. Selleks algatas vald 2018. aastal Euroopa Liidu rahastuse toel projekti "Tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste arendamine Valga vallas". Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Teisisõnu on projekt mõeldud neile inimestele, kellel on kõrge hooldusvajadusega pereliige ja kes ise samal ajal käivad tööl või soovivad töötada. Projektis pakutava teenuse otseseks saajaks on puude, kõrgest east või erivajadusest tulenevalt suuremat tuge vajavad pereliikmed.

Projektiga arendatakse Valgas nelja teenust: koduhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus ning päevahooldusteenus. Need, nagu öeldud, aitavad vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada erivajadusega inimesi tööturul. Seega on oodatud valla sotsiaaltöö spetsialisti poole pöörduma inimesed, kes ei saa või kellel on keeruline lähedase erivajaduse tõttu tööl käia. Samuti võib omavalitsuse poole pöörduda siis, kui on soov töötada või õppida, kuid selleks on vaja toetust ja juhendamist. Ülalnimetatud teenuseid pakuvad kogenud koostööpartnerid: Valga Abikeskus pakub tugiisikuteenust ning Päikeseringi Selts koduhooldusteenust, isikliku abistaja teenust ning päevahooldusteenust.

Mida nimetatud teenused täpselt tähendavad?

Tugiisikuteenus on mõeldud inimesele, kes on olnud kodune, töötu või haige, kuid on nüüd otsustanud minna edasi õppima või tööle ning vajab suhtlemisel ametiasutustega (nt ravi- ja rehabilitatsiooni-asutustega, tööandjatega) olulisel määral abi. Tugiisikuteenuse eesmärgiks on toetada, motiveerida ja juhendada inimest igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel, et ta suudaks kaasas käia muutuste ja nõuetega, mis aitavad  tal  säilitada või leida enda võimetele vastav töö.

Isikliku abistaja teenus on mõeldud inimesele, kes vajab igapäevase elu korraldamisel teise inimese füüsilist abi. Näiteks aitab isiklik abistaja liikumisel (sh transpordil), söömisel, riietumisel, abistab hooldus- ja tervishoiu abivahendite kasutamisel ja majapidamistöödes. Isiklik abistaja võib aidata näiteks ratastoolis liikumispuudega inimest tööl käimisel.

Koduhooldusteenus on mõeldud hooldust vajava inimese abistamiseks kodu ja isikliku eluga seotud toimingute sooritamisel ja sel moel kindlustades talle toimetuleku harjumuspärases turvalises keskkonnas. Koduabi tähendab kõige sagedamini toiduainete, tööstuskaupade, ravimite või valmistoidu ostmist ja kojutoomist, abistamist kütmisel, kodu koristamisel, riiete pesemisel ning toidu valmistamisel.

Päevahoiuteenus on mõeldud täisealistele, kelle tööealine pereliige ei saa töötamise tõttu tagada vajalikku hooldust kodus. Päevahoius viibib inimene teiste seltsis, ta on valvatud ja hooldatud ning saab koos tegevusjuhendajaga  teha süüa, meisterdada, nuputada ja jalutamas käia.

Teenused on mõeldud ka nendele töötavatele pereliikmetele, kes ei saa pereliiget hooldada seetõttu, et töö- ja elukoht on üksteisest kaugel. Näiteks inimesele, kelle vanem elab Valga vallas, kuid ise elab ja käib tööl Tallinnas ning ei saa seetõttu oma vanemat töölt ära tulemata või puhkust võtmata vajalikul määral hooldada.

Projekti raames saab pakkuda teenuseid pikaajaliselt või miks mitte ka vaid mõnel keerukamal perioodil, näiteks haigusest taastumise ajal. Iga inimene on erinev ning teenuse kestvus ja maht lepitakse kokku vastavalt vajadusele.

Teenuste taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalituse sotsiaaltööspetsialisti poole, kes viib hindab täpsemalt teenuse vajadust, selle osutamise algus(- ja lõpu)aega ning mahtu. Teenuseid saab taotleda ka mõnes teises omavalitsuses elav inimene, kelle hooldust vajav lähedane elab Valga vallas. Projekti raames on teenus kasusaajale tasuta, selle eest maksab Euroopa Liit.

Projekti eelarve on kokku 431 720 eurot, sellest 107 930 omaosalusena ja 323 790 eurot toetusena SA Innove poolt EL meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames. Projektiga on kavas tugiteenuseid osutada 250 inimesele.

Projekti tegevused kestavad 2020. aasta novembri lõpuni, kuid vajadust mööda osutatakse teenuseid ka pärast projekti lõppemist.

 

Anu Viltrop
Projektijuht