UUDISED JA TEATED

Valga Vallavolikogu istung toimub 31. jaanuaril Valga Raekojas

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 26) toimub reedel, 31.jaanuaril 2020 algusega kell 13.00 Valga Raekojas. 

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Valga valla kalmisturegistri asutamine ja põhimäärus. (ME 1-4/9)

asevallavanem Enno Kase

IT juhtivspetsialist Teemar Hiir

2.

Valga Vallavolikogu 01.02.2019 otsuse nr 90 „Valga maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2023 ja seiremõõdikute heakskiitmine" muutmine. (OE 1-4/11)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

3.

Valga valla, Jaanikese küla, Jaanikese

Motokompleksi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. (OE 1-4/3)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

 

4.

Valga Vallavolikogu  22.11.2019 otsuse nr 131 "Arvamuse andmine Tornimäe geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta" peale esitatud vaide lahendamine. (OE 1-4/8)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

 

5.

Valga valla 2020. aasta eelarve. (2.lugemine, kinnitamine)

(ME 1-4/91)

vallavanem Margus Lepik

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

6.

Valga valla 2020.aasta lisaeelarve.

(1.lugemine)

(ME 1-4/5)

vallavanem Margus Lepik

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

7.

Valga valla teehoiukava aastateks 2020-2024. (OE 1-4/2)

asevallavanem Enno Kase

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

8.

Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine. (ME 1-4/6)

vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

9.

Valga valla munitsipaal-haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused. (ME 1-4/4)

asevallavanem Kalmer Sarv

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

10.

Kultuuritegevuse ja kogukonna arengu

toetamise tingimused ja toetuste eraldamise kord. (ME 1-4/10)

asevallavanem Kalmer Sarv

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

11.

Valga Vallavolikogu 02.03.2018 otsuse nr 36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine" muutmine. (OE 1-4/7)

volikogu esimees Külliki Siilak

 

12.

Korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine. (OE 1-4/1)

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

 

13.

Muud küsimused ja informatsioon.

13.1. vallavanema informatsioon

13.1 vallavanem Margus Lepik;

 

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, vallavalitsuse liikmed Arno Uprus ja Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, pearaamatupidaja/rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat, finantsjuht Kaie Karist, kommunikatsioonijuht Põim Kama, IT juhtivspetsialist Teemar Hiir