UUDISED JA TEATED

AS-l Valga Vesi on käsil kahe suurema projekti elluviimine

Märtsis alustas Tsirguliina veemajandusprojekti projekteerimis-ehitushanke võitnud Wesico Infra OÜ/Wesico Project OÜ vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega.

Esimene brigaad alustas töödega Kase tänaval. Lisandumas ka teine brigaad ning aprillikuus ehitustööde tempo kasvab veelgi. Juba olemasolevate vee- ja kanalisatsiooniteenust omavate klientideni jõudes teavitatakse planeeritavatest veekatkestustest nädal ette.

Reoveepuhasti ehitustöödega on samuti alustatud. Valmis on ehitatud raudbetoonist protsessimahutid ja läbi on viidud nende veepidavuse test. Puhasti ehitusega planeeritakse jätkata aprilli teises pooles.

Antud projekti raames teostatakse alljärgnevad tööd:

o Rekonstrueeritav veetorustik 1 050 m;

o rajatav veetorustik 4 755 m;

o rekonstrueeritav veevarustuse liitumispunkt 17 kompl;

o rajatav veevarustuse liitumispunkt 152 kompl;

o rekonstrueeritav isevoolne kanalisatsioonitorustik 1 570 m;

o rajatav isevoolne kanalisatsioonitorustik 5 405 m;

o Rajatav survekanalisatsiooni torustik 740 m;

o kinnistuühenduste rekonstrueerimine (liitumispunktide väljaehitamine) 7 kompl;

o kinnistuühenduste rajamine (liitumispunktide väljaehitamine) 165 kompl;

o reoveepumpla rekonstrueerimine ja rajamine 3 kompl;

o reoveepuhasti rekonstrueerimine 1 kompl.

Teise projekti, nimelt „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" raames on Tsirguliinas välja vahetatud valgustid Raudtee tänaval. Kaevamistööd toimuvad Kooli ning Kesk tänaval ning sealt liigutakse edasi kuni Raudtee tänavani. Siis jäävad selle projekti raames tehtavad tööd veidi ootele, et teha ruumi vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitusele.

Tsirguliina elanikelt palutakse mõistvat suhtumist projektide raames tehtavate tööde ajal tekkivate ebamugavuste tõttu. Samuti palumakse tööpiirkonnas liigeldes olla tähelepanelikud ning järgida liikluskorraldusmärke.

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" raames tehtavad ehitustööd on jõudnud lisaks Tsirguliinale ka Lüllemäele, Kaagjärvele, Laatresse, Õrusse, Õrustesse, Riisalisse, Priipalusse ning Koikkülasse. Toimuvad maa-alused tööd - kannude paigaldamine, metallpostide ülesseadmine ning õhuliinide asendamine uute maakaablitega kaeve- või puurimismeetodil. Enamasti vanad betoonpostid demonteeritakse, välja arvatud juhud, kui tegu on ühiselt kasutatavate aga Elektrilevile kuuluvate postidega.

Tööde ajakava kohta saab täpsemat teavet AS Valga Vesi koduleheküljelt www.valgavesi.ee kus hakkab olema pidev ülevaade lähiperioodil teostatavatest töödest. 

Tsirguliina veemajandusprojekti, mille kogumaksumus on 1 784 991.14 eurot, rahastatakse siseriikliku keskkonnaprogrammi (78,19%) ja AS Valga Vesi (21,81%) vahenditest.

Projekti „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018" maksumusega 965 716.00 eurot rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (59%) ja Valga valla (41%) vahenditest. Mõlema projekti lõpptähtaeg on 2020. aasta detsembris.