UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsuse 14.07.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 14.07.2020 istungil otsustati:

  1. Anda nõusolek Elektrilevi OÜle isikliku kasutusõiguse seadmiseks - maakaabelliinide paigaldamiseks - alljärgnevatele kinnistutele: Metsa tänav T2, Pedeli virgestusala 1, Raja tänav, Raja tn 12, Tartu tänav T1.

  2. Anda nõusolek Elektrilevi OÜle sundvalduse seadmiseks - maakaabelliinide, jaotuskilbi ja liitumiskilbi paigaldamiseks - alljärgnevatele kinnistule: Vabaduse tn 11, Vabaduse tn 13, Kungla tänav T2.

  3. Väljastada kasutusluba Valga vallas Sooru külas Ööpiku kinnistule.

  4. Väljastada kasutusluba Valga vallas Soor külas Saluste kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale.

  5. Väljastada kasutusluba Valga vallas Rebasemõisa külas Vallimäe kinnistule  püstitatud majandushoonele.

  6. Moodustada munitsipaalvara teenistuse koristaja töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus: esimees majandushalduse spetsialist Janek Rennu;  liikmed: vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;   sekretär-personalispetsialist Heldi Kaares.

  7. Võõrandada Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus ürituse „Muinastulede öö" läbiviimiseks tasuta 2 tihumeetrit küttepuid.

  8. Eraldada reservfondist Valga Muusikakoolile hädavalike remonditööde teostamiseks 1740 eurot ja Lüllemäe Kultuurimajale katuse remondiks 1637 eurot.

  9. Väljastada Khaydar Gaynullinile tähtajatu taksoveoluba ja taksona kasutatavale sõidukile reg nr 052BGP tähtajatu sõidukikaart number TVSK022289 (number on väljastatud majandustegevuse registri poolt).

  10. Määruse kehtetuks tunnistamine:

Valga Linnavolikogu 4. märtsi 2016 määruse nr 43 „Volituse andmine ja Valga Linnavolikogu 26. jaanuari 2001 määruse nr 7 „Taksoveoloa ja taksoveoks sõidukikaardi andmise kord" kehtetuks tunnistamine" kehtetuks tunnistamine.

Üürihindade kehtestamine J. Kuperjanovi tn 12, Valga linn hoones asuvatele eluruumidele (täpsemalt eraldi pressiteade)

Enampakkumise tulemuse kinnitamine:

Kinnitada 30.06.2020 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara: Kinnistu Lille tn 48 a, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 16333250) lõpphinnaga 3800 eurot. Sõiduk Mercedes Benz 0815 D, väljalaske aasta 2004, registreerimisnumber 275 MPF lõpphinnaga 1600 eurot. 

Väljastada kasutusluba Valga linnas Toominga tn 6 kinnistule (katastritunnus 85401:017:1050) püstitatud suvilale (ehitisregistri kood 121315928).

Eraldada mittetulundusühingule Pro Jalgratturite Klubi Balti Keti Velotuuri korraldamiseks toetust 3000 eurot.