UUDISED JA TEATED

Vallavalitsus ei impordi inimesi, vaid aitab kaasa romade kogukonna lõimumisele.

Valga linnal on paljurahvuseline minevik ja valla rahvuslik koosseis on mitmekesine tänaselgi päeval. Rahvastikuregistri andmetel elas eelmisel aastal Valga vallas eestlasi 56%, teistest rahvustest elanikest oli enim venelasi, neile järgnesid lätlased, ukrainlased, mustlased ehk romad (210 inimest) ja seejärel teised rahvused.

Romade rahvusgruppi võib pidada suhteliselt väikeseks ja suletuks, mis on tõenäoliselt üks põhjuseid, mispärast ei ole siiani kuigi edukalt kulgenud nende lõimumine Eesti ühiskonda. Näiteks on aastaid käinud vastavateemalised arutelud Kultuuriministeeriumis, romadele senisest pikema haridustee tagamise osas ja eraldi päevakeskuse rajamise üle romade kogukonnale. Eelmisel aastal külastasid Valga vallavalitsust Kultuuri- ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad, kus valdkondade ekspertide nõupidamisel tõdeti, et probleemide ületamise võtmeks on usalduse leidmine ja tugi hariduse omandamisel.

Teadaolevalt on romad ise avaldanud pikemat aega huvi huvikeskuse loomise osas Valga linna, selleks et siinne küllaltki arvukas kogukond – suhtena rahvaarvu asub suurim Eesti romade kogukond just Valgas  –  saaks kultuurselt koos käia ja lapsed kasulikku huvitegevust arendada. Päevakeskuse loomise on ilmselt takerdunud selle taha, et pole leitud organisatsiooni, kes keskust vedama hakkaks ja selle eest vastutaks. Kuigi keskust pole siiani, on viimased arengud olnud positiivsemad.

Juunis alustasid tööd kohaliku roma kogukonna mentorid, kes kuuluvad Integratsiooni Sihtasutuse koosseisu – nende tegevust rahastatakse riigieelarvest. Mentorid teevad tihedat koostööd Valga vallavalitsuse ja valla haridusasutustega. Tugiisikute sihtrühmaks on roma pered, kelle registreeritud elukoht asub Valga vallas, eelkõige naised ja lapsed ning noored, kes vajavad tuge koolikohustuse täitmiseks.

Ühe romade mentori, Oleg Artemchuki sõnul tegeletakse praegu integratsiooniprogrammi koostamisega ja vallas elavate romade tegeliku arvu väljaselgitamisaega. Otsitakse kohta romade pühapäevakooli asutamiseks, kus romade kultuuri arendamise kõrval oleks peamine rõhk eesti keelel ja kultuuril  – selleks et edasine eelistus oleks eestikeelsel kooliharidusel. Mentor on varasemalt märkinud, et romade tööpuuduses mängivat olulist rolli ka stereotüüp nende autu käitumise kohta, olukorra parandamiseks tuleb suhelda tööandjatega ning abistada romasid paberimajandusega.

Ka Valga valla sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre möönis raadio Ruut FMi „Valgalase Pooltunnis" 1. juulil, et romade arvu osas on esitatud erinevaid numbreid, kuna enamikes ametlikes dokumentides rahvust märgitud ei ole, vaid üksnes kodakondsust. Mentorid, kelle tööülesanne on kaasa aidata romade integratsioonile, saavad valda abistada informatsiooniga, mida registritest on raske leida. Selleks, et romasid õiglaselt kohelda ja paremale lõimumisele suunata – eesmärgiga abistada peresid laste koolitamisel – oleks tarvis üksteisest paremini aru saada. Kiireid tulemusi ei maksa Kõre sõnul oodata, esmane eesmärk on naiste ja laste kaudu jõuda peredeni ja teiste riikide eeskujul romasid üldhariduslikult edasi „nihutada" ja kohandada eestikeelse elukorraldusega.

Teatavasti on Valga vallas elavad romad nii eesti, läti, vene ja ka rahvusvahelisema – inglisekeelse – taustaga, mis ei tee eelmainitud plaanide elluviimist lihtsamaks. Seejuures on vallavalitsus teadlik, et vallas on viimasel ajal täheldatud mõningate kinnisvaraomanikke ebasoovitavat tegevust. Mujalt saabunud üürnike, sealhulgas romade, suhtes on  kasusaamise eesmärgil toimitud ebaausalt, sõlmides eksitavaid üürilepinguid, mis põhjustanud küsitavusi elukohaandmete osas.

Euroopa Liidus kehtib kodanike vaba liikumine ja inimesed on vabad elukohta vahetama ning üürileandjatega kokkuleppeid sõlmima – sellesse ei saa vallavalitsus kuidagi sekkuda. Samuti on Brexiti järgselt, ja seoses sotsiaalseadusandluse muudatustega Ühendkuningriigis, märgata aktiivsemat liikumist pea kogu Euroopas, ning Eesti Vabariik ja Valga vald ei ole mingiks erandiks.

Siinkohal tuleb rõhutada, et Valga vallavalitsusel pole vähimatki kavatsust inimeste, sealhulgas romade, „ümberasustamisele" mingil moel kaasa aidata – igasugused sellekohased kuulujutud on alusetud. Arusaadavalt ei ole vald huvitatud üksnes sotsiaalsest abist elatuvate isikute arvu suurendamisest. Sotsiaaltoetuseid on erinevaid ja nii mõnigi perekond võib teatud perioodil abi vajada.  Jutt käib vaid neist, kes kasutavad süsteemi teadlikult ära, soovimata ise tegelikult enda olukorda parandada. Ainuüksi toetustest elatuvad inimesed koormavad kogu sotsiaalsfääri, mitte üksnes valla oma, vaid ka riiklikku sotsiaalsüsteemi.

Vallavalitsus juhindub sotsiaaltoetuste jagamisel edaspidigi kindlatest tingimustest ja õhutab taotlejaid eelkõige isiklikule aktiivsusele ja tööotsingutele – vald on huvitatud hästi toimetulevatest ja ühiskonda integreeritud inimestest,  sõltumata nende rahvusest ja emakeelest. Valla piirid on avatud, kuid vallavalitsus ei ole vähimalgi määral seotud mistahes rahvusest inimeste „sissetoomisega", küll aga tervitame sellist uut tööjõudu, kes soovib panustada valla arengusse ja ühiskondlikku ellu.