UUDISED JA TEATED

Valga Vallavalitsus taotleb keskkonnaluba Pedeli I ja II paisjärve süvendamiseks

Valga Vallavalitsus esitas 16.11.2020 vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1005783 (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS dokument nr DM-112269-1) Pedeli esimese paisjärve ja Pedeli teise paisjärve süvendamiseks (puhastamiseks setetest ning liigsest taimestikust) hinnangulises mahus 12 700 m3. Kavandatav tegevus leiab aset Valga linnas Pedeli virgestusala 1 ja 2 maaüksustel (katastritunnused 85401:003:3021 ja 85401:001:0233).

Keskkonnaamet on kontrollinud keskkonnaloa taotluse vastavust nõuetele ning pidas esitatud materjale piisavaks keskkonnaloa taotluse menetlemiseks. Samuti algatas Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise.  

KMH algatamise otsus ja keskkonnaloa taotlus (nr T/KL-1005783) on elektrooniliselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-112269. KMH-ga seotud edasised dokumendid on leitavad Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistrist https://adr.envir.ee/