UUDISED JA TEATED

3. detsembril toimus raekojas Valga valla eelarvestrateegia 2021-2025 avalik arutelu

Valga valla eelarvestrateegia arutelu juhatas asevallavanem Toomas Peterson, kes tutvustas dokumendi otstarvet – eelarvestrateegia on arengukavaga kooskõlas olev selgitustega finantsplaan, mis on mõeldud arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks viiel järgneval eelarveaastail 2021-2025.

Ühtlasi andis Peterson ülevaate nii riigi kui ka valla majanduslikust olukorrast vaadeldaval perioodil, tulumaksu laekumistest, kuludest ja tuludest ning nimetas terve rea plaanitavaid suuremaid investeeringuobjekte nagu Muusikakooli ja Kesk tn. 19 hoone renoveerimine, lammutusprojektid, Valga Jaamahoone (raudteejaama suure saali põranda) rekonstrueerimine, Pedeli 2 paisjärve puhastamine, Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine ja arendamine, Hargla maakultuurimaja rekonstrueerimine, Valga Põhikooli ujula laiendus ehk veekeskuse projekt jpt.

2020. aastal ulatub riigis eelarvepuudujääk prognoosi kohaselt 6,6%-ni SKP-st, aastaks 2021 prognoositakse võlakoormuseks 24% SKPst. Valga valla omapära on see, et tuludest suurima osa moodustavad maksutulud jäävad alla 50% –   2021. aastal on füüsilise isiku osamaksu osakaal prognooside kohaselt 48%. Eesmärgiks on tulusid suurendada 1,5 % võrra, kuid jätkuvalt turbulentses pandeemia olukorras ei pruugi kõik numbrid kehtima jääda, küll aga saab paika panna strateegia ja liikumissunna.

Asevallavanema sõnul on vallavalitsusel jätkuvalt eesmärgiks saavutada suuremate õiguste andmine kohalikele omavalitsustele, samuti tasakaalu loomine maa ja linna vahele Valga vallas, eluväärsema keskkonna loomine, kulude kokkuhoid läbi struktuurimuudatuste.  

Arutelu käigus puudutati erinevaid objekte ja projekte, mis kõik ei pruugi mahtuda eelarvestrateegia alla, kuid saavad rahastatud valitsuse Covid-19 investeeringutoetustest, näiteks Tartu mnt. ja Pika täna ristmiku ümberehitus, Ramsi vesiveski, Kungla tänava ja Tsirguliina korvpalliväljakute ehitamine, Hargla ja Tsirguliina koolide korrastus, Pedeli virgestusala juurde koerte jalutusväljaku ehitamine, Õru ja Tsirguliina kultuurimajade remonttööd jt.  jms. Mainiti ka seeniormaju, Priimetsa kooli spordihoonet, Sooru teedeehitust, mobiilse laululava soetamise võimalust ja mitmeid teisi plaane. Üldine arvamus oli, et kui suudetakse kõik eelarvestrateegias nimetatud investeeringud valdkondade lõikes 2025. aastaks ära teha, siis oleks see väga hea saavutus.

Avalikule arutelule järgnes arengustrateegiate koostamise juhtrühma koosolek, kus analüüsiti Valga valla eelarvestrateegia 2021−2025 eelnõu avaliku väljapaneku 18.11.−2.12.2020 ja avaliku arutelu 3.12.2020 käigus laekunud muudatusettepanekuid ja otsustati nende rakendamise üle. Eelarvestrateegia läheb esmalt vallavalitsuse 7. detsembri istungi päevakorda, kust see suunatakse edasi volikogusse. Eelarvestrateegia eelnõu esitatakse koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute, Valitsuse seisukohtade ja arutelu tulemustega kinnitamiseks Valga Vallavolikogule 18. detsembril 2020.

Paralleelselt eelarvestrateegia menetlusega  toimub valla 2021. aasta eelarve menetlemine, mille vallavalitsus suunab 7. detsembri istungil edasi volikokku esimesele lugemisele.