UUDISED JA TEATED

Detailplaneeringu avalik väljapanek: Võru tn 78a ja Võru tn 78b krundid

Valga Vallavalitsus korraldab ajavahemikul 12.07-25.07.2021 Valga linna Võru tn 78a ja Võru tn 78b krundi detailplaneeringu avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Valga Keskraamatukogus, Valga keskväljaku stendil ja Valga valla veebilehel (https://www.valga.ee/238). Lisaks on tagatud Valga Vallavalitsuses juurdepääs kõigile planeeringuga seotud materjalidele ja informatsioonile.

Planeeringuala suurusega on ligikaudu 1,4 ha asub Võru ja Tuubi tänavatega piirneval Valga linna ühel väiksemal tootmis- ja ettevõtlusalal. Planeeringualal asuvad tootmisettevõtte kasutuses olevad hooned ning amortiseerunud tenniseplats ning kasutusest väljalangenud puurkaev ja alajaamahoone. Suur osa planeeringualast on roheala, mis ei ole aktiivset kasutust leidnud. Ala piirneb intensiivse liiklusega Võru tänavaga, mille kahel pool ääres on ka jalg- ja jalgrattateed (põhitänav).

Planeeringu lahendusega tehakse ettepanek Võru tn 78a ja Võru tn 78b maaüksuste liitmiseks, et määrata ehitusõigus moodustatavale tootmismaa krundile. Ehitusõigusega on lubatud krundile kuni kolm hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 4500 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 9 m (absoluutkõrgus 85,20 m) ja kuni kaks korrust. Hoonete arhitektuurile suurt tähelepanu ei pöörata. Hoonestus tervikuna peab olema ühtses stiilis ja kokku sobiv ning olema ümbritsevasse keskkonda sobiv, kaasaegse ehitus- ja arhitektuurse lahendusega ning kaasaegsetele energiatõhususe nõuetele vastav. Planeeringuga tehakse ettepanek juurdepääsu rajamiseks Võru tänavalt ja Tuubi tänavalt. Parkimine on lahendatud krundil, samuti on ette nähtud jalgrataste parkimise kohad. Planeeringuga seatakse tingimus, et krundi tänavaga piirnevale alale peab jääma kõrghaljastus. Krundi Võru tänava poolne üks osa jäetakse avalikku kasutusse ja sinna on tehtud ettepanek rajada roheala (taskupark).

Detailplaneeringu menetluse käigus on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Info: Lenna Hingla ; lenna.hingla@valga.ee ; 5860 1234