UUDISED JA TEATED

Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste kevadvoor on avatud 1. märtsist

Valgamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et kohaliku omaalgatuse programmi taotluste kevadvoor on avatud vahemikus 01.03.2019–01.04.2019.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

1)  meede 1 – kogukonna areng;

2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

Meetme 1 kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. 

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee hiljemalt 01.04.2019 kell 16.30. 

Hiljem laekunud taotlusi sisuliselt ei menetleta ja paberkandjal taotlust esitada ei saa!

Programmdokument ja taotlus- ning aruandevormid on leitavad aadressilt: http://www.valgamaa.ee/uldinfo/programmid

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toimub 12.03.2019 kell 10.00–12.00 aadressil Kesk 12, Valga (endises Valga Maavalitsuse hoones), I korruse saalis.

Infopäevale registreerimiseks palume saata e-kiri aadressile monika.rogenbaum@valgamaa.ee

Täiendav info (menetlusküsimused):

Monika Rogenbaum
Telefon 518 2380
E-post monika.rogenbaum@valgamaa.ee

Taotlejate nõustamine:

Aet Arula
Telefon 526 0236
E-post aet.arula@valgamaa.ee