UUDISED JA TEATED

Pedeli paisjärvede süvendamise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Pedeli esimese paisjärve ja Pedeli teise paisjärve süvendamise keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Pedeli esimese ja Pedeli teise paisjärve puhastamine liigsest jõetaimestikust ja põhjasettest eesmärgiga parandada veekogu seisundit ning säilitada Pedeli paisjärvede ja neid ümbritseva puhkeala atraktiivsus. Pedeli (esimene) paisjärv ja seda ümbritsev puhkeala kuulub Pedeli virgestusala 1 katastriüksuse 85401:003:3021 koosseisu, Pedeli teine paisjärv ning neid ümbritsev puhkeala kuulub Pedeli
virgestusala 2 katastriüksuse 85401:001:0233 koosseisu.
Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu, 80010) kontaktisik Siret Punnisk, tel 512 8350, info@keskkonnaamet.ee.
Arendaja on Valga Vallavalitsus (Puiestee 8, Valga, 68203), kontaktisik Anni Teetsmann, tel 5860 1328, anni.teetsmann@valga.ee.
Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts KOBRAS (Riia 35, Tartu), juhtekspert Noeela Kulm, tel 5693 9300, noeela@kobras.ee.
KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 03.05.2021 – 17.05.2021 Keskkonnaameti veebilehel: https://www.keskkonnaamet.ee/.../keskkonnamoju-hindamiste...
KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 17.05.2021 otsustaja eelpool toodud kontaktidel.
Seoses COVID 19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele toimub KMH programmi avalik arutelu 27.05.2021 kell 16.00 veebikeskkonnas MS Teams.
Avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi: http://bit.ly/PedeliKSH.
Juhul, kui puudub arvuti kasutamise võimalus, kuid on soov avalikul arutelul osaleda, palume võtta ühendust Valga Vallavalitsusega.
Avalik arutelu salvestatakse ning seda on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Keskkonnaameti veebilehel:
Täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid on võimalik esitada kuni 03.06.2021 (k.a) otsustaja kontaktidel.