UUDISED JA TEATED

Sotsiaalvaldkonna MTÜ-de tegevustoetuse taotlemise tähtaeg on 15. jaanuar 2019

Valga vald maksab sotsiaalteenuseid osutavatele või sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavatele mittetulundusühingutele tegevustoetust.

Tegevustoetuse andmise eesmärgiks on toetada sotsiaalteenuseid osutavaid või sotsiaalvaldkonna sihtgruppe esindavate mittetulundusühingute tegevust, eesmärgiga tagada nende jätkusuutlik tegevus või toetada nende poolt ettevõetud arendustegevust.

Sobiv tegevus või esindamisõigus peab olema mittetulundusühingu põhikirjaline tegevus.

Tegevustoetusega toetatakse:

  1. vallale vajalike sotsiaalteenuste osutamiseks mittetulundusühingu kasutada olevate hoonete majandamis- ja personalikulusid, mida ei rahastata riigi, kohaliku omavalitsuse või muudest vahenditest;
  2. sotsiaalvaldkonna ürituste ja teavituskampaaniate korraldamist;
  3. muudeks vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni poolt aktsepteeritavateks eesmärkideks.

Tegevustoetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2019 vallavalitsusele, toetus  antakse jooksvaks eelarveaastaks. Vastava otsuse langetab  vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest.

Toetuse taotlemise täpsemaid tingimusi vaata Valga Vallavolikogu 6. aprilli 2018 määruse nr 27 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordˮ § 23 (https://www.riigiteataja.ee/akt/414042018001).

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse taotlusvorm.

Sotsiaalvaldkonna MTÜde tegevustoetuse aruandevorm.

Taotlused tuleb saata: valga@valga.ee.