Valga vallavalitsus ootab hinnapakkumisi koduloomade varjupaigateenuse osutamiseks Valga vallas

 

1. Teenuse objektiks on koduloomade varjupaigateenuse osutamine Valga valla haldusterritooriumil (edaspidi Teenus).

2. Teenuse osutaja peab lähtuma oma tööde ja teenuse osutamisega seonduvate toimingute tegemisel loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, Valga vallas kehtivast koerte ja kasside pidamise eeskirjast ning teistest Eesti Vabariigi ja Valga vallas kehtivatest normatiivaktidest (sh Vabariigi Valitsuse 16. aprill 2002 määrusest nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord").

3. Teenuse osutaja täidab kõiki teenuse osutamisega kaasnevaid seadustest ning muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4. Teenuse osutaja korraldab Valga vallas haldusterritooriumil hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist.

5. Nõuded varjupaigale

5.1. Varjupaiga tegevuses peab kinni pidama loomapidamise-, keskkonna-, tuletõrje- ja tööohutusnõuetest.

5.2. Info varjupaiga tegevusest ja varjupaigas hoiul olevatest loomadest peab olema avalikkusele kättesaadav nii veebilehe kui ka sotsiaalmeedia kaudu. Teenuse osutaja peab tagama kogu teabe (varjupaiga telefoninumber, e-posti aadress, avaliku külastuse ajad, hoiul olevate loomade kirjelduse/andmed jm asjakohane informatsioon) operatiivse uuendamise ja vastavuse tegelikule olukorrale.

6. Teenuse osutamise tingimused

6.1. Teenuse osutaja on kohustatud:

6.1.1. tööpäeviti ajavahemikus 9:00 kuni 17:00 (vigastatud või inimestele või teistele loomadele või varale ohtliku looma puhul tagama looma püüdmiseks vajaliku väljasõidu tegemise ja looma kinni püüdmise ning varjupaika või meditsiinilise abi andmisele viimise ka tööpäeva välisel ajal, öisel ajal, puhkepäeval või riiklikel pühadel) Valga valla haldusterritooriumil hulkuvate koduloomade (mh koerte ja kasside jne) kinni püüdmise ning teenuse osutajale telefoni teel edastatud väljakutsetele reageerimise;

6.1.2. hulkuva looma kohta teate saamisel dokumenteerima teate sisu, aja, teate andja nime, telefoni ja muud kontaktandmed, samuti teenuse osutaja edasise tegevuse (looma varjupaika üleandmise jmt seotud tegevused).

6.1.3. reageerima hulkuva looma kohta teate saamisel esimesel võimalusel ilma ebamõistliku viivituseta, püüdma hulkuva looma ja transportima ta varjupaika.

6.2. Abistama mistahes põhjusel abitus seisundis olevaid omanikuta loomi (sh loomi, kelle omanikku pole võimalik kohapeal tuvastada) esimesel võimalusel ja transportima need varjupaika.

6.3. Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada varjupaika.

6.4. Tuvastama varjupaika sattunud looma omanik ja koheselt teavitama looma eeldatavat omanikku looma asukohast, tagama identifitseeritud looma võimalikult operatiivse omanikule tagastamise.

6.5. Tagama esimesel võimalusel varjupaika saabunud looma veterinaarse läbivaatuse tegevusloaga veterinaararsti poolt.

6.7. Tagama loomade toitmise, jootmise ning hoolitsuse ja muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku, sh hügieeni tagamine ja tegevused haiguste leviku tõkestamiseks.

6.8. Pidama püütud ja omanikuta loomi varjupaigas vähemalt 14 päeva alates looma varjupaika vastuvõtmisest/toomisest.

6.9. kinni pidama punktis 7 toodud looma hukkamise ja korjuste hävitamise korrast.

6.10. Juhul kui Valga valla haldusterritooriumil viibib vigastatud või hukkunud metsloom, otsustab selle loomaga seotud tegevuste läbiviimise üle Keskkonnainspektsioon ja/või Päästeamet.

7. Looma hukkamise ja korjuste hävitamise kord

7.1. Kui hulkuva looma omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, omanik hülgab looma ja loomale uut omanikku leida ei ole õnnestunud ning teenuse osutajal ei ole võimalik looma 14 kohustusliku ja hankija poolt tasustatud hoiupäevade täitumisel enam varjupaigas hoida, võib teenuse osutaja korraldada looma eutaneerimise. Looma eutanaasia viib läbi veterinaararst.

7.2. Õnnetusjuhtumi või tervisliku olukorra tõttu abitusse seisukorda sattunud loomale võib teostada eutanaasia juhul, kui ellujäämine tekitab loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis osutub võimatuks.

7.3. Nii eutaneerimisel kui ka kõik teenuse osutamisel tekkinud või kogutud korjused tuleb hävitada loomakaitseseaduse ja loomatauditõrje seaduse nõuete kohaselt.

8. Kontaktisiku määramine

Kontaktisikuks teenuse osutamisel on Valga Vallavalitsuses välitöödejuht Andres Radsin, tel: 57503313, e-post: valga@valga.ee

9. Lepingu täitmise tähtaeg on mai-detsember 2020. Hankelepingu valmistab sõlmimiseks ette hankija.

10. Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi hinna, mahtude ja tarnetingimuste osas. Pärast läbirääkimisi võib hankija teha pakkujatele ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

11. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

11.1. tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

11.2. kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

12. Põhjendatud vajaduse korral on hankijal õigus hange omal algatusel kehtetuks tunnistada.

13. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2020 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Hinnapakkumise vorm.