Valga valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava avalik väljapanek

Valminud on Valga valla mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. Töö eesmärgiks on uurida Valga valla sh Valga linna haldusterritooriumi üldist mürataset. Valga valla mürakaardi koostamise raames uuriti omavalitsuse territooriumil paiknevate erinevat liiki (autoliiklus, raudteeliiklus, tööstus) müraallikate ning ettevõtete poolt tekitatavat müra taset ning hinnati müra vähendamise meetmete rakendamise vajadust. Töö koostati koostöös keskkonnaalaseid konsultatsioone pakkuvate ettevõtetega Kajaja Acoustics OÜ ning OÜ Hendrikson & Ko.

Mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava võetakse arvesse Valga valla planeeringute (valla üldplaneering, detailplaneeringud)  koostamisel ning projekteerimistingimuste seadmisel. Samuti keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangute koostamisel ning valla erinevates piirkondades ettevõtete keskkonnaloa andmise või muutmise taotluste kohta arvamuse andmisel. Mürakaardi koostamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Valga valla mürakaardi avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 6. oktoober – 20. oktoober 2021. a Valga valla kodulehel www.valga.ee. Samuti on võimalik materjalidega tutvuda Valga Vallavalitsuses aadressil Puiestee tn 8 Valga linn. Avalik arutelu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava tutvustamiseks toimub 27.10.2021 algusega kl 17.00 Valga Raekoja I korruse saalis (aadress Kesk tn 11 Valga linn). 

Oma ettepanekud saab esitada kuni 20.oktoober 2021 Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

Valga valla mürakaart ja tegevuskava

Lisa 1: Mürakaardid

Lisa 2: Mõõtmiste protokollid