Valga vallas hakkas kehtima uus heakorraeeskiri

Valga Vallavolikogu võttis septembrikuu istungil vastu määruse "Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine", millega kehtestatakse heakorra nõuded ja koormis kinnistute omanike suhtes Valga vallas.

Kehtima hakanud heakorranõuete järgi peab kinnistu omanik heakorra tagamiseks teostama kinnistul ja puhastusalal erinevaid heakorratöid. Heakorra mõiste all peetakse silmas seda, et kinnistu omanikul tuleb niita muru, koristada liiv, praht, jäätmed, maha langenud lehed, lumi ja teostada libedusetõrje, et oleks tagatud kinnistu, puhastusala ja kõnnitee olemasolul ka kõnnitee ohutus ning korrashoid. Kõnnitee korrashoiu nõue tuleneb eelkõige ehitusseadustikust  § 97 lg 6, mille järgi linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda. Ühtse määruse koostamisel on jäetud reguleerimata muru maksimaalne lubatud kõrgus. Sellise käsitluse aluseks on võetud üldlevinud suundumus, kus omavalitsus ei piiritle liialt jäikade nõuetega haljastuslahendusi, seda peamiselt kaasaegsemate kujundusvõtete (nt lillemuru) kasutamise võimaldamiseks. Kuigi omavalitsus ei mõõda järelevalve käigus muru kõrgust, ei loo see automaatselt olukorda, kus muru eest ei peaks hoolt kandma.

Tähelepanu tuleb juhtida uue määruse puhul ka  korrakaitseseadusest tuleneva  riikliku järelevalvemeetme sissetoomisele. Kuna määruse eesmärgiks on elukeskkonna ohutuna ja korrastatuna  hoidmine, siis ei pea tingimata määruse nõuete vastu eksinud isikuid väärteo korras karistama, vaid saab rakendada riikliku järelevalvemeetmena haldussundi, et kinnistute omanikud neile pandud nõudeid ja koormist täidaksid.

Määruse eesmärgiks ei ole siiski karmide meetmete kasutamine, vaid koosmõjus teiste õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

Määrus "Heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine" on leitav Valga valla kodulehel ja Riigi Teatajas.