Valga Vallavalitsuse 03.02.2021 istungi kokkuvõte

Foto: Amelia Pai

Valga Vallavalitsuse 03.02.2021 istungil otsustati:

Nõustuda Valga vallas asuvate alljärgnevate reformimata maaüksuste jätmisega riigi omandisse ning määrata maaüksuste aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

 • Valga vald, Taheva küla, Kiimaoja (katastritunnus 77901:003:1050), sihtotstarve 100% maatulundusmaa (Lisa 1);
 • Valga vald, Pikkjärve küla, Laaneotsa (katastritunnus 28902:001:1340), sihtotstarve 100% maatulundusmaa (Lisa 2).

Lõpetada ostueesõigusega erastamise menetlus Valga linnas järgmistel aadressidel:

 • Koidu tn 1 aadressil asuvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa erastamiseks, seoses sellega:
 • tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 19. aprilli 2011 aasta korraldus nr 120 "Seisukoht maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse kohta plaani- ja kaardimaterjali alusel";
 • määrata Valga linnas Koidu tn 1 maaüksusel asuva ehitise likvideerimise tähtajaks 30. juuni 2021.
 • Valli tn 49 aadressil asuva hoone teenindamiseks vajaliku maa erastamiseks.
 • tunnistada kehtetuks 2. septembri 2010 korraldus nr 216 "Maa riigi omandisse jätmine";
 • määrata Valga linnas Valli tn 49 maaüksusel asuva ehitise likvideerimise tähtajaks 30. juuni 2021.

Väljastada kasutusluba:

 • Valga vallas Õruste külas Epre kinnistul asuvale rekonstrueeritud kauplus-kohvikule (ehitisregistri kood 111026838);
 • Valga linn, Transpordi tn 2 kinnistule ja Valga linn, Tartu tänav T3 maaüksusele rajatud parklale, jalakäijate teele ja sõiduteele (ehitisregistri kood 220843209) ning samadele kinnistutele rajatud sademeveetorustikule (ehitisregistri kood 220843208) ja lugeda teavitatuks Valga linna Tartu tänav T3 maaüksusele rajatud ülekäiguraja tänavavalgustuse (ehitisregistri kood 220848983) kasutusteatis nr 2011301/16171;
 • Valga linna territooriumil seoses Valga-Valka kaksiklinna ühise keskuse ja jalakäijate ala väljaehitamisega järgmistel objektidele:
 • lammutatud laohoone (ehitisregistri kood 111019828);
 • jalakäijate sild (ehitisregistri kood 220822212);
 • vee-, reovee- ja sadeveetorustik (ehitisregistri kood 220822170);
 • väljakud (ehitisregistri kood 220822213);
 • sõidu- ja jalgteed ning parklad (ehitisregistri kood 220822175);
 • rulapark (ehitisregistri kood 221335734);
 • Valga vallas Jaanikese külas Kelli 5 kinnistule (katastritunnus 82001:003:0611) püstitatud 2x50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221350635);
 • Valga vallas Kallikülas Kalli kinnistule (katastritunnus 77901:005:0521) püstitatud 50 kW võimsusega päikeseelektrijaamale (ehitisregistri kood 221349801).

Lugeda teavitatuks kasutusteatised rajatud 0,4−24 kV maakaabli ja tänavavalgustuse (ehitisregistri kood 220822172) ning pergola (ehitisregistri kood 220822200) kohta.

Moodustada konkursikomisjon lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: asevallavanem Mati Kikkas;
 • aseesimees: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • liikmed:
  • lastekaitse spetsialist Maire Baumverk;
  • lastekaitse juhtivspetsialist Jaana Kala.

Võtta vastu:

 • eraisikult kinkena kinnistu Köie tn 10 (registriosa nr 72440, Valga linn, Valga vald;
 • eraisiku pärandvara, kelle viimane elukoht oli E. Enno tn 30-7, Valga linn, Valga vald.

Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine Valga vallale kuuluv vara:

 • korteriomand Võru tn 15-8 (registriosa nr 2070240; asukoht Valga vald, Valga linn) alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot;
 • korteriomand Võru tn 34-1 (registriosa nr 2067040; asukoht Valga vald, Valga linn) alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot;
 • korteriomand J. Kuperjanovi tn 42-3 (registriosa nr 1773940; asukoht Valga vald, Valga linn) alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot.

Muuta Valga Vallavalitsuse 6. jaanuari 2021 korralduse nr 3 „Enampakkumise tulemuse kinnitamine" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „ 1. Kinnitada oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused: enampakkumine nr 148172217 (AllePal OÜ 21.12.2020 protokoll) ja võõrandada jagamise teel moodustatud katastriüksus Kesk tn 29 (katastritunnus 85501:001:1048, katastriüksuse suurus 1717 m2), asukoht (Valga vald, Sooru küla, Kesk tn 29) lõpphinnaga 25 000 eraisikule. Oksjoni komisjonitasu on 625 eurot."

Anda otsustuskorras kasutusse:

 • Valga vallale kuuluv korteriomand asukohaga Valga vald, Valga linn, Kesk tn 5-12 (üldpind 38,1 m²) järgmistel tingimustel:
 • kasutusse andmise periood: 15. veebruar 2021–tähtajatu;
 • üürnik tasub üüri 1 euro üldpinna ühe ruutmeetri eest kuus;
 • lisaks üürile tasub üürnik kõik korteriomandiga seotud kõrvalkulud ja kannab asjaga seotud maksud ning koormised.
 • MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskusele (äriregistrikood 80224133) Valga vallale kuuluv rajamasin Pistebully 100 järgmistel tingimustel:
 • kasutusse andmise tähtaeg on 9 aastat;
 • MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus (edaspidi üürnik) tasub 2021. aastal Valga Vallavalitsusele (edaspidi üürileandja) üüri summas 4000 eurot, millest 2000 eurot tasub üürnik kümne päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest ja 2000 eurot hiljemalt 1. juulil 2021;
 • üürilepingu sõlmimisele järgnevast aastast tasub üürnik üüri 2000 eurot aastas hiljemalt jooksva aasta 1. veebruariks;
 • üürnik kannab kõik rajamasinaga seotud hoolduse, remondi- ja kütusekulud;
 • üürnik tagab vastavalt ilmastikuoludele kohalikule elanikkonnale suusaradade rajamise, korrashoiu ja tasuta kasutamise;
 • üürnik võimaldab üürileandjale rajamasina tasuta kasutamise, lähtudes üürileandja vajadustest;
 • üürnik ja üürileandja võivad üürilepingu üles öelda ühe aasta möödumisel lepingu sõlmimisest, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud.

Jätta vabastamata Karula Muinsuskaitse Selts (registrikood 80087305) üürilepinguga nr 6-2.4-2/17 määratud üüri kõrvalkulude tasumisest.

Algatada menetlus peremehetuse tuvastamiseks Valga vallas Lüllemäe külas reformimata maaüksusel (katastritunnus 85501:001:0681) asuvate biotiikide osas.

Nimetada Valga valla osanikuõiguste teostajaks Ühismajandamise OÜ-s (registrikood 11376524) asevallavanem Toomas Peterson (isikukood 35905130266) ning tunnistada kehtetuks Tõlliste Vallavalitsuse 23. jaanuari 2008 korraldus nr 15 „Osaniku õigusi teostava isiku nimetamine".

Kehtestada Valga Vallavalitsuse vallavara- ja hooldusteenistuse põhimäärus.

Edastada Valga Vallavolikogu istungile otsuse "Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine" eelnõu