Valga Vallavalitsuse 27.11. erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 27. novembri 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Moodustada

 1. Sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:
 • Esimees asevallavanem Jüri Konrad
 • liikmed: personalispetsialist Heldi Kaares;
 • lastekaitsespetsialist Jaana Kala;
 • sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre;
 • sotsiaalpedagoog Maila Sarap.
 1. Kultuuri- ja haridusteenistuse logopeedi ning psühholoogi töökohtade täitmiseks korraldatavate konkursside läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:
 • Esimees asevallavanem Kalmer Sarv;
 • liikmed: lastekaitse spetsialist Jaana Kala;
 • spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Kikkas;
 • haridusspetsialist Ivi Tigane.

Eraldada

 • Õru lasteaed-algkoolile evakuatsioonivalgustite vahetuseks 237 eurot;
 • Valga raudteejaama tormikahjustuse likvideerimiseks 250 eurot;
 • Laatre sotsiaalmaja lampkasti likvideerimiseks 391 eurot;
 • Aia tn 20 Valga linn hoonesse soojapuhurite soetamise ja elektritööde (konvektori paigaldamine) katteks 340 eurot.
 • Täiendavalt Koikküla Külaseltsile 1063,36 eurot projekti „Koikküla puhkealale välitreeningala rajamine" elluviimiseks.

Võtta vastu eraisiku pärandvara, kelle viimane elukoht oli Valga maakond, Valga vald, Valga linn.

Kinnitada

 • 12.11.2019 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara:
 1. korteriomand Kesk tn 9-30, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 1262840) lõpphinnaga 6800 eurot OÜ-le Hedinberg;
 2. korteriomand Sepa 3-29, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 800140) lõpphinnaga 5000 eurot Marima Properties OÜ-le;
 3. korteriomand Sepa 3-75, Valga linn, Valga vald (registriosa nr 804740) lõpphinnaga 9000 eurot eraisikule;
 4. auto GAZ 53-12 (RZU-3.6), väljalaske aasta 1986, riiklik registreerimismärk 889 GAC lõpphinnaga 200 eurot eraisikule;
 5. 167/1332 mõttelist osa kinnistust Pärna pst 11a, Valga linn, Valga vald (garaaž) (registriosa nr 2462340) lõpphinnaga 1500 eurot eraisikule.
 • Projekti „Metsala talu puurkaevu ja veetrassi rajamine, veetõsteseadmete ja rauaeraldusfiltri paigaldus" riigi ja valla toetuse summad.
 • Projekti „Valga vald, Kaagjärve küla, Mäe-Püssa talu, puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja vee puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine" tingimusliku rahuldamise otsuse tähtajaks 24. jaanuar 2020.

Võõrandada avaliku suulise enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

 • Kinnistu Toominga (katastritunnus 94302:002:0024), Õru alevik, Valga vald, alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Kinnistu Koolimaja (registriosa number 2366640), Õruste küla, Valga vald, alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Vallamaja (registriosa number 2497940), Laanemetsa küla, Valga vald, alghinnaga 3000 eurot, tagatisraha 300 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Kinnistu Postkontori (registriosa number 2598740), Lüllemäe küla, Valga vald, alghinnaga 2000 eurot, tagatisraha 200 eurot, osavõtutasu 10 eurot;

Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Valga Spordihalli J.Kuperjanovi tn 36, Valga linn, Valga vald) kohvikuruumid.

Suunata Valga vallavolikogule otsustamiseks avaliku suulise enampakkumise korras Valga vallale kuuluv kinnistu Lembitu tn 2, Valga linn (registriosa nr 2625440) alghinnaga 36 000 eurot võõrandamine.

Pikendada üürilepingut nr 6.2-4.2/77 mis on sõlmitud 14.11.2016 eraisikuga kuni 31.12.2019 seoses Valga Spordihalli kohvikuruumide konkursi korraldamisega.

Vabastada Eriolümpia Eesti Ühendus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 05. detsembril 2019. a toimuva eriolümpia tantsukonkursi- ja festivali korraldamisega.

Tunnistada projekti „Mäekalle talu puurkaev" tingimuslik rahuldamise otsus kehtetuks.

Määrata

 • Pargi tn 6 maaüksuse (katastritunnus 85401:006:0680, pindala 253 m², 100% elamumaa) ja Pargi tn 6a maaüksuse (katastritunnus 85401:006:0670, pindala 725 m², 100% elamumaa) liitmisel tekkinud reaalosale lähiaadress ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:
 1. Valga vald, Valga linn, Pargi tn 6, 100% elamumaa;
 • Matsi maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0028, pindala  45.07 ha, 100% maatulundusmaa), Pärtli maaüksuse (katastritunnus 82002:001:0180, pindala 2.05 ha, 100% maatulundusmaa) ja Väike-Valli (katastritunnus 82002:001:0088, pindala 17644 m², 100% maatulundusmaa)  piiride muutmisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt:
 1. Valga vald, Väljaküla, Välja, 100% maatulundusmaa;
 2. Valga vald, Väljaküla, Nurga, 100% maatulundusmaa;

Muuta

 • Valga valla munitsipaalomandisse kuuluvate maaüksuste sihtotstarbeid alljärgnevalt:
 1. katastritunnus 82005:001:0312, 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 2. katastritunnus 82005:001:0311, 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 3. katastritunnus 82002:001:1580, 100% ühiskondlike ehitiste maa;
 4. katastritunnus 82002:001:0007, 100% üldkasutatav maa;
 5. katastritunnus 82002:001:0006, 100% üldkasutatav maa;
 • Järgmiste maaüksuste aadressid alljärgnevalt Valga vallas:
 1. Lüllemäe külas katastriüksuse 28902:002:0430 lähiaadressiks Suur-Tammeloigu;
 2. Tõlliste külas katastriüksuse 82001:002:0270 lähiaadressiks Looduse tn 1.
 • Üürilepingu 02.03.2018 nr 6-2.4-2/10 punkti 5.1 ja vabastada MTÜ Spordiklubi Karula (registrikood 80134312) kõrvalkulude tasumisest.

Anda nõusolek

 • Kirjanurk OÜ-le (registrikood 12592543) isikliku kasutusõiguse seadmiseks sideehitise rajamiseks alljärgnevatele kinnistutele:
 1. Sõle tänav, katastritunnus 82001:001:0325, registriosa 10631450, kasutusõiguse pindala 34 m2;
 2. Jaanikese motokompleks, katastritunnus 82001:003:0211, registriosa 521740, kasutusõiguse pindala 1032 m2;
 3. Lai tn 41, katastritunnus 85401:005:0800, registriosa 782340, kasutusõiguse pindala 59 m2;
 4. Viadukti tänav, katastritunnus 85401:009:0004, registriosa 3828650, kasutusõiguse pindala 132 m2;
 5. Pikk tänav T4, katastritunnus 85401:009:0006, registriosa 2635140, kasutusõiguse pindala 31 m2;
 6. Tambre tee T1, katastritunnus 85401:001:0089, registriosa 11258650, kasutusõiguse pindala 34 m2;
 7. Ploomi tänav, katastritunnus 85401:001:0134, registriosa 11046650, kasutusõiguse pindala 21 m2;
 8. Sireli tänav, katastritunnus 85401:001:0135, registriosa 11063850, kasutusõiguse pindala 21 m2;
 9. Pedeli luht, katastritunnus 85401:001:0144, registriosa 3740150, kasutusõiguse pindala 847 m2;
 10. Väike-Laatsi tänav T1, katastritunnus 85401:001:0179, registriosa 4842050, kasutusõiguse pindala 689 m2;
 11. Saviaugu tänav, katastritunnus 85401:001:0177, registriosa 4838750, kasutusõiguse pindala 286 m2;
 12. Linnamets 2, katastritunnus 85401:009:0006, registriosa 2287850, kasutusõiguse pindala 309 m2;
 13. Linnamets 1, katastritunnus 85401:014:0001, registriosa 2379950, kasutusõiguse pindala 3077 m2;
 14. Kreegi tänav, katastritunnus 85401:001:0115, registriosa 11076150, kasutusõiguse pindala 19 m2;
 15. Pipra tänav, katastritunnus 85401:001:0123, registriosa 11055950, kasutusõiguse pindala 428 m2;
 16. Tamber oja 2, katastritunnus 85401:001:0201, registriosa 5335550, kasutusõiguse pindala 17 m2;
 17. Iirise tänav, katastritunnus 85401:001:0119, registriosa 11063950, kasutusõiguse pindala 187 m2;
 18. Lille tänav, katastritunnus 85401:001:0178, registriosa 4974550, kasutusõiguse pindala 229 m2;
 19. Saviaugu tn 3, katastritunnus 85401:001:0207, registriosa 5354450, kasutusõiguse pindala 745 m2;
 20. Saviaugu tn 1, katastritunnus 85401:010:0001, registriosa 2496940, kasutusõiguse pindala 560 m2;
 21. Hiie tänav T1, katastritunnus 85401:001:0165, registriosa 5074050, kasutusõiguse pindala 185 m2;
 22. Lõuna tänav, katastritunnus 85401:009:0005, registriosa 2517040, kasutusõiguse pindala 138 m2;
 23. Võru tänav T2, katastritunnus 85401:009:0007, registriosa 2568340, kasutusõiguse pindala 869 m2;
 • Elektrilevi OÜ'le (registrikood 11050857) sundvalduse seadmiseks katastriüksusele 82002:005:0100 maakaabelliini ja elektrikilbi talumiskohustuse kehtestamiseks vastavalt korralduse lisas olevale avalikes huvides vajaliku tehnovõrgu asendiplaanile. Sundvalduse ala on 740 m2.
 • Kirjanurk OÜ'le (registrikood 12592543) sundvalduse seadmiseks järgnevatele munitsipaalomandis olevatele katastriüksustele sideehitise talumiskohustuse kehtestamiseks:
 1. Kirsipuu tänav, 85401:001:0101, sundavalduse pindala 24 m2;
 2. Sinepi tänav T1, 85401:001:0102, sundvalduse pindala 199 m2;
 3. Sinepi tänav T2, 85401:001:0103, sundvalduse pindala 133 m2;
 4. Redise tänav T2, 85401:001:0105, sundvalduse pindala 112 m2;
 5. Kadaka tänav, 85401:001:0106 sundvalduse pindala 192 m2;
 6. Põllu tänav, 85401:004:0004, sundvalduse pindala 42 m2;
 7. Pärnu tänav, 85401:004:0011, sundvalduse pindala 818 m2;
 8. Lai tänav T1, 85401:005:0027, sundvalduse pindala 267 m2;
 9. Lai tänav T2, 85401:005:0028, sundvalduse pindala 158 m2;
 10. Raudtee tänav,85401:008:0011, sundvalduse pindala 1002 m2;
 11. Valli tänav T1, 85401:009:0011, sundvalduse pindala 278 m2;
 12. Valli tänav T2, 85401:009:0012, sundvalduse pindala 1260 m2;
 13. Tuule tänav, 85401:009:0013, sundvalduse pindala 47 m2;
 14. Tehnika tänav T1, 85401:009:0023, sundvalduse pindala 1185 m2;
 15. Männi tänav T1, 85401:017:0015, sundvalduse pindala 262 m2;
 16. Männi tänav T2, 85401:017:0016, sundvalduse pindala 161 m2;
 17. Võsa tänav, 85401:017:0018, sundvalduse pindala 394 m2;
 18. Valguse tänav, 85401:017:0019, sundvalduse pindala 46 m2;
 19. Hämariku tänav, 85401:017:0024, sundvalduse pindala 176 m2;
 20. Hommiku tänav, 85401:017:0025, sundvalduse pindala 287 m2;
 21. Männipuu tänav, 85401:017:0026, sundvalduse pindala 440 m2;
 22. Teeääre, 94301:001:0082, sundvalduse pindala 152 m2;

Vastu võtta Valga valla avatud valitsemise tegevuskava.