Valga Vallavolikogu 22. novembri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 22. novembri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 24. istung toimus reedel, 22. novembril 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaamas. Kohal viibis 25 saadikut 27st.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Anda luba:

 1. Forpus OÜ-le (14807686) Valga vallas alljärgneva kinnistu omandamiseks Margus Liivamägilt (37306265726):
 • Valga vald, Tõlliste küla, Kääriku kinnistu (151440);
 • Valga vald, Valtina küla, Ärnu kinnistu (1676240);
 • Valga vald, Väheru küla, Ärmusaare kinnistu (809840).
 1. Valga Vallavalitsusele osalemiseks projektis "Töökoht igaühele".

Mitte anda luba geoloogilise uuringu läbiviimiseks Tornimäe uuringuruumis.

Garanteerida

 1. Projekti „Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendamine" („Valga-Valka Twin Town Centre Development") omafinantseering summas kuni 610 000 (kuussada kümme tuhat) eurot Valga valla 2020. kuni 2021. aasta eelarvetest.
 2. Projekti "Töökoht igaühele" omafinantseering Valga valla eelarvest aastatel 2020-2021 kogusummas 15 000 eurot.

Kinnitada

 1. Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimäärus.
 2. Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseis alates 3. veebruarist 2020.

Tunnistada kehtetuks

 1. Valga Linnavolikogu 25.11.1998 otsuse nr 45 „Kohaliku omavalitsuse asutuse Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus asutamine" punkti 1 alapunktid 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ja punkt 2;
 2. Valga Linnavolikogu 30.03.2001 otsus nr 15 „Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse põhimääruse muutmine";
 3. Valga Linnavolikogu 30.09.2002 otsus nr 25 „Valga Linnavolikogu 25. novembri 1998 otsuse nr 45 muutmine";
 4. Valga Linnavolikogu 16.06.2005 otsus nr 31 „Valga Linnavolikogu 25. novembri 1998 otsuse nr 45 muutmine".
 5. Valga Vallavolikogu 02. märtsi 2018 otsuse nr 3 „Valga vallavanema ametiauto kasutamine".

Kehtestada järgmised Valga Vallavolikogu määrused:

 1. "Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine".
 2. "Koerte ja kasside pidamise eeskiri".
 3. "Valga valla külavanema statuut".

Valida Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Ivar Unt ja aseesimeheks Ilmar Tõlner.

Sotsiaaltöö valdkonda puudutava avaldusega esines volikogu liige Teresa Sale.

Volikogu liikme Monika Rogenbaumi arupärimisele vastas asevallavanem Jüri Konrad.

Valga vallavanem Margus Lepik andis ülevaate vallavalitsuse teenistuste tegemistest novembrikuus.