Valga Vallavolikogu 27.11.2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 27.11.2020 istungil otsustati:

Lubada Valga Vallavalitsusel:

  • osaleda projektis „Valga-Valka kaksiklinna keskuse ühise puhkeala korrastamine ja arendamine" ning garanteerida projekti tegevuste elluviimiseks eelarveaastatel 2021–2022 omafinantseering kokku kuni 70 000 eurot;
  • osaleda projektides „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes" ning garanteerida Valga Muusikakooli hoone ja Valga linnas aadressil Kesk tn 19 asuva hoone restaureerimise omafinantseering Valga valla eelarvest aastatel 2021−2023 kogusummas 180 000 eurot;
  • osaleda Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete 2021. aasta taotlusvoorus ja garanteerida rahaline panus riigi osalusega võrdses summas, mis on Valga valla maksimaalse panusena 33 246 eurot.

Muuta Valga Vallavolikogu 26. aprilli 2019 määruse nr 82 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmääradˮ paragrahvi 2 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: „1) üür kuni 3 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuusˮ.

Muuta järgmisi Valga Vallavolikogu otsuseid:

  • 02.märtsi 2018 otsust nr 36 „Valga Vallavolikogu esindajate määramine" järgmiselt: otsuse punkti 1.1 alapunkti 1.1.8 muudetakse ja määratakse uue esindajana planeeringute komisjoni Igor Jallai;
  • 15.detsembri 2017 otsusega nr 20 kinnitatud arengu- ja majanduskomisjoni koosseisus:
  • arvata komisjoni koosseisust välja Madis Gross;
  • kinnitada komisjoni liikmeks Alar Roop.

Valga valla arengukava 2021−2035 eelnõu suunatakse vallavolikogu detsembrikuu istungi päevakorda.