Vallavalitsus pakub tööd Hargla Kooli direktorile

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli (lasteaed-põhikool) direktori vaba ametikoha täitmiseks

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded;
 • varasem juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • projektide kirjutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • visioon ja selle rakendamise plaan;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandideerija peab vajalikuks esitada.

Pakume:

 • huvitavat ning vastutusrikast tööd;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • enesetäiendamise võimalust;
 • vajadusel töösuhte kehtivuse perioodiks värskelt remonditud Valga kesklinna kortermajas munitsipaaleluruumi üürimise võimalust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Tööaeg: täistööaeg.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post  pille.raudam@valga.ee

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. septembriks 2021 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee