Vallavalitsus võõrandab enampakkumise teel raieõigust

Valga Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise teel Linnamets 5 maatükilt raieõigust järgmistel metsaeraldistel:

Maaüksus Linnamets 5 (85401:015:0040)

   

Eraldise nr.

Pindala (ha)

Raieliik

Raiemaht (hinnanguline)

219

0,68

Harvendusraie

51

220

0,43

Lageraie

159

221

0,44

Lageraie

191

227

1,59

Lageraie

638

228

0,81

Lageraie

320

 

Raieõiguse enampakkumise alghind on 55 719 eurot, millele lisandub käibemaks. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu 100 eurot ning tagatisraha 1000 eurot Valga valla pangakontole:

SEB Pank EE491010202000577004
Swedbank EE092200221019163791
Nordea EE391700017003041389
Danske Pank EE153300332174680008

Selgitusse märkida „Linnamets 5 raieõiguse enampakkumise osavõtutasu"

Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud märgusõna „Linnamets 5" Valga vallavalitsuse kantseleisse (Puiestee tn 8, Valga) 25. oktoobriks 2021 kella 15.00. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi allkirjastatud dokumente:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole seaduse või Valga vallavara eeskirja kohaselt keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad, vanemad ning lapsed;
2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine toimub 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise tulemused kinnitab Valga vallavalitsus ning eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik leping.

Metsamaterjali väljaveotee ning laoplatsi(de) asukohad kooskõlastatakse enne raie algust metsandusspetsialistiga.

Metsa ülestöötamise tähtaeg on 11.08.2022.

INFO tööpäevadel tel 5389 3937, e-post ainar.pikk@valga.ee