Valga valla detailplaneeringud

1/15/24

Kehtivad detailplaneeringud 

Valga valla kehtivad detailplaneeringud asuvad üleriigilises ühtses planeeringute andmekogus, viide andmekogule https://planeerimine.ee/. Planeeringutega on võimalik tutvuda ka Valga Vallavalitsuses (kontakt: planeeringute juhtivspetsialistilt  Lenna Hingla, 5860 1234, lenna.hingla@valga.ee).

 

Menetletavad detailplaneeringud

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja avaldada koostatava planeeringu kohta arvamust. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

 

Valga linna Pikk tn 1 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Pikk tn 1 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda Räni oja kaldale, Pikk tn 1 maaüksusele funktsionaalse ja kaasaegsetele nõudmistele vastava Circle K teenindusjaama uue teenindushoone ja teeninduseks vajalike rajatiste ehitamist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha. Planeeringuala asub Valga linna Pika ja Tartu tänava ringristmiku kõrval. Planeeringualasse on hõlmatud Pikk tn 1 maaüksus (katastriüksuse tunnus 85401:011:0060) terviklikult ja Räni org 3 maaüksus (katastriüksuse tunnus 85501:001:0884) osaliselt.

Algatamise otsus

Lisa 1. DP piir ja lähteseisukohad (versiooni kuupäev 11.01.2024)

Lisa 2. KSH eelhinnang 

Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Planeeringute juhtivspetsialist

 

Lenna Hingla

 

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 211