8/1/23

HOOLDEREFORM

1. juulist 2023 jõustuv hooldereform tähendab, et kui seni on inimese katta olnud 100% hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist jaguneb kohamaksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Hooldekodu teenuskoha maksumusest katab Valga vald hoolduskulud, milleks on hoolduspersonali (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate palgad, tööriietus ja isikukaitsevahendid, tervisekontroll, vaktsineerimine, koolitused ja supervisioon) kulud. Inimese omaosaluseks jäävad majutuse, toitlustuse ja muude isiklike vajadustega seotud kulud.

Valga Volikogu kehtestas 31.mail 2023 hoolduskulude piirmääraks 620 eurot. Piirmäära kehtestamisel arvestati, et see summa kataks kohaliku omavalitsuse osaluse enamikes piirkonna hooldekodudes. See tähendab, et inimestele jääb võimalus omale valida hooldekodu, kus valla osaluse katmiseks piisab 620 eurost. Kindlasti on hooldekodusid, kus hoolduskulud moodustavad igakuisest kohatasust rohkem kui 620 eurot. Sellisel juhul tuleb piirmäära ja hoolduskulude vahe tasuda ikkagi inimesel endal või tema lähedastel.  Mõned hooldekodud pole kohamaksu sisse arvestanud näit ravimite ja mähkmete kulusid. Ka need kulud jäävad inimese enda kanda.

Kui inimesel siiski ei jätku oma sissetulekutest teenuskoha maksumuse tasumiseks, võib teatud juhtudel vald toetada. Selleks selgitatakse, kas inimesel on endal raha puudujääva osa tasumiseks või kas lähedased saavad teda maksmisel toetada. Kindlasti hinnatakse inimese enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate vara ning muud majandusliku olukorda. Kui inimese pension jääb alla 636 euro, maksab vald väiksema sissetuleku hüvitist ja aitab sellega tasuda abivajaja omaosalust.

Igale inimesele lähenetakse personaalselt. Sotsiaaltöötaja hindab kõigi teenusel olevate või teenust vajavate isikute abi- ning hooldusvajadust. Enne 1. juulit 2023 hooldekodus olevatel inimestel ega nende lähedastel ei ole selleks vaja eraldi valla poole pöörduda. Pärast 1. juulit väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele minna soovijad peavad ise võtma ühendust Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistusega ning esitama selleks vastava taotluse. Inimestele jääb alles võimalus pöörduda otse hooldekodu poole (ilma kohaliku omavalitsuse poolse hindamiseta) ja sellisel juhul tasub ta ise kogu teenuse eest.

 

Hooldekodu teenuskoha hoolduskulude tasumist Valga Vallavalitsuse poolt on õigus saada neil abivajajatel, kelle elukohaks on rahvastikuregistris määratud Valga vald.

TAOTLUSE VORM

 

Teenuse kirjeldus:

 • Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
 • Hoolekandes kehtiva põhimõtte kohaselt tuleb eelistada esmajärjekorras sellist abi, mis toetab inimese hakkama saamist oma kodus. Asutuspõhise hoolduse korraldamine on vajalik alles siis, kui kõrvalabi toel kodus elamine ei ole võimalik.
 • Hooldekodu teenuskoha hoolduskulude tasumist Valga Vallavalitsuse poolt on õigus saada neil abivajajatel, kelle elukohaks on rahvastikuregistris määratud Valga vald.

Teenuse maksumus:

 • Alates 1.07.2023 jõustuva hooldereformi kohaselt katab Valga vald hooldekodu teenuskoha maksumusest hoolduskulud, milleks on hoolduspersonali (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate palgad, tööriietus ja isikukaitsevahend, tervisekontroll, vaktsineerimine, koolitused ja supervisioon) kulud.
 • Valga Vallavolikogu on kehtestanud hoolduskulude piirmäära, milleks on 620 eurot. Kui hooldekodus on hoolduskulud rohkem kui 620 eurot, siis tuleb piirmäära ja personalikulude vahe tasuda inimesel endal, tema seadusjärgsetel ülalpidajatel või tema lähedastel.   
 • Inimese omaosaluseks jääb majutus- ja toitlustuskulud hooldekodus ning muud isiklike vajadustega seotud kulud.
 • Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), laieneb inimesele väiksema sissetuleku hüvitis. Väiksema sissetuleku hüvitist arvutatakse järgmiselt: teenuskoha maksumusest puudu jäävast (majutus ja toitlustuskulud) osast lahutatakse teenuse saaja pension. Saadud tulem on väiksema sissetuleku hüvitis.

 • Arvuta hooldekodu kulusid ja nende jagunemist siin: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/media/2976/download

Menetlemine:

 • Teenuse saamiseks tuleb Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistusele esitada vastav taotlus.
 • Taotluse vormi leiad siit
 • Peale taotluse esitamist hindab sotsiaaltöö spetsialist inimese hooldusvajaduse ja teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul.

NB! Juhul, kui Teie lähedane on varem kui 1. juuli 2023  väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel, siis ei pea uuesti pöörduma Valga Vallavalitsuse poole ega eraldi taotlust uuesti esitama.

Õigusaktid:

 • Valga Vallavolikogu 25.10.2019 määrus nr 71 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"
 • Valga vallavolikogu 31.05.2023 otsus nr 71 „Hoolduskulude piirmäära kehtestamine"
 • Sotsiaalhoolekandeseadus

Sotsiaaltöö teenistuse kontaktisikud:

 • Ingrid Püvi:  puuetega inimeste juhtivspetsialist

E-post: ingrid.pyvi@valga.ee

Telefon: 5349 6644

Lisateave
 

Author: VILLAR SIKK