6/12/24

 

Valga vald viib ellu projekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Valga vallas" Sotsiaalkindlusameti konkursi raames.

Teenusmudeli rakendamist juhib Valga Aktiviseerimiskeskus ja projekti kestus on 01.01.2023 – 31.12.2024.

Teenusmudelis on teenusvajadusega inimese jaoks võimalik kujundada tema abivajadust arvestav personaalne teenus, mis koosneb rehabilitatsiooni, erihoolekande ja kohaliku omavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste tegevustest. Tegevused on jaotatud teenuskomponentide vahel, mis toetavad kõigis eluvaldkondades:

 • vaimse tervise hoidmist ja taastumist,
 • füüsilise tervise eest hoolitsemist,
 • tööd ja õppimist,
 • vaba aja sisustamist
 • igapäevaelu toimetulekut.

 

Teenusmudelis jõuab inimene kiiremini spetsialistide poolt pakutava toeni ning vajaduste muutumisel on võimalik lisada uusi teenuskomponente ja pakkuda tuge ka pereliikmetele. Rakendajana saab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kogemuse psüühilise erivajadusega inimese abivajaduse hindamise ja teenuseosutajatega koostöösuhete loomise uuest praktikast.

Projektis saavad osaleda raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • ta on vähemalt 16-aastane
 • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust) või    
  • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • ta vajab KOVi sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli katsetamises osalev abivajaja ei tohi samal ajal saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samal ajal samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames.

Valga Vallas elavatele abivajavatele isikutele abi korraldamiseks on eraldatud 60 (kuuskümmend) teenuskohta, sh 30 (kolmkümmend) on majutuses teenuskohad.

Pilootprojekti 2023-2024 perioodil osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetme „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine" TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus".

 

Projekti täpsem tutvustus

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

 

Teenuseosutajad

Valga vallas osutavad teenuseid Akersoni OÜ, Päikeseringi Selts MTÜ, MTÜ Valga Abikeskus, Tarbatu Tervisepark OÜ,  Valga Aktiviseerimiskeskus, kes pakuvad inimestele vajalikku tuge ja vastutavad teenuste korraldamise ja elluviimise eest.

Akersoni OÜ

Päikeseringi Selts MTÜ

MTÜ Valga Abikeskus

Tarbatu Tervisepark OÜ

Valga Aktiviseerimiskeskus hinnakiri 1

Valga Aktiviseerimiskeskus hinnakiri 2

 

ISTE projektijuht

Ingrid Püvi e-post ingrid-pyvi.iste@valga.ee, 5435 0915

Piiri 19, Valga linn, Valga vald