7/18/22

 

MATA 2019 projekt nr RE.3.01.21-0929

"Jaanikese motoradade kastmissüsteemi väljaehitamine"

Projekti periood: 06.08.2021 - 29.07.2022

Toetusmeede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113022020005?leiaKehtiv)

Taotlusvoor: 2019- Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust.

Toetusmeedet viiakse ellu osana riigi regionaalarengu strateegiast. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks suunab riik aastatel 2014-2020 kokku ligikaudu 324 miljonit eurot regionaaltoetusteks.

Lisainfo:
www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t1
www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on projekteerida ja välja ehitada Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse motoradade kastmissüsteem.

Projekti eesmärk ja tulemus: Jaanikese moto- ja vabaajakeskuses on välja ehitatud motoradade kastmissüsteem, mis võimaldab radasid rahvusvahelistele standarditele kehtivalt hooldada ning tolmuteket vähendada.
Jaanikese moto- ja vabaajakeskus on rahvusvahelisel tasemel motospordikeskus, ainulaadne koht piirilinnas Valgas suursündmuste korraldamiseks, mis toob maakonda hulgaliselt külastajaid, edendab piirkonna mainet ning sportlaste ja külastajate vastuvõtuks on loodud kaasaegsed ja keskkonda arvestavad tingimused.

Jaanikese motokompleks on Valga Vallavalitsuse poolt soetatud 2019, kompleksi haldab Valga Vallavalitsuse allasutus Valga Sport.

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus (EUR): 298 236

Toetus (EUR): 125 847

Omafinantseering (EUR): 172 389

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:
Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee