1/11/23
 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemetoetus 2021

Rahandusministeerium koostöös Kagu-Eesti omavalitsustega on välja töötanud toetusmeetme määruse, et aidata kaasa siinse piirkonna arengule.

Valga valla 2021 taotlusvooru tingimused ja läbiviimise kord on kinnitatud Valga Vallavolikogu 29. jaanuari 2021 määrusega nr 122: „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas".

Taotlusvoor on avatud 5.04.2021 – 3.05.2021.

Rahandusministeerium koostöös Kagu-Eesti omavalitsustega on välja töötanud toetusmeetme, et aidata kaasa siinse piirkonna arengule.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Valga vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

Toetatakse Valga valla territooriumil asuva eluaseme ostmist või renoveerimist. Töötada võib spetsialist mistahes Kagu-Eesti maakonnas, kuid toetuse saamisel peab toetusalune eluruum vähemalt kolm aastat projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates olema spetsialisti rahvastikuregistri järgne ja ka tegelik elukoht Valga vallas. Abikõlbulikud on vaid toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud. 

Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kellel:

  • on kõrg- või kutsekeskharidus ja/või töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
  • on piirkonnas tegutseva ettevõtjaga tähtajatu töösuhe või on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või füüsilisest isikust ettevõtja;
  • ei ole võlgnevusi riigi ja kohaliku omavalitsuse ees;
  • on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud ostu-müügi lepingu eluruumi ostmiseks Valga vallas.

NB! Meetmest saab toetust küsida ainult äriühingus töötav spetsialist või füüsilisest isikust ettevõtja. Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis, toetuse saaja alaline elukoht ning toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel.

Toetust saab ühe eluaseme kohta küsida programmist üks kord. Toetuse minimaalne suurus on 2000 eurot ja maksimaalne surus 10 000 eurot ühe projekti kohta. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti kogumaksumusest. 2021 aasta vooru rahaline maht Valga vallas on kokku 66 492 eurot, millest poole moodustab riigipoolne toetus.

Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete ning taotlusvooru läbiviimise kohta on leitav SIIT!

Projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 31. augustiks 2022.

Taotlusvooru dokumendid on:

Lisa 1. Taotlusvorm;

Lisa 2. Projekti eelarve;

Lisa 3. Ettevõtja/tööandja ankeet;

Lisa 4. Eluruumi omaniku nõusolek (kui vajalik);

Lisa 5. Hindamisjuhend;

Lisa 6. Hindamisvorm;

Lisa 7. Aruande vorm.

Toetuse taotlemisel tuleb esitada taotlusvorm (Lisa 1) koos lisadega 2 ja 3 (ning lisa 4, kui vajalik) koos teiste nõutud dokumentidega (vastavalt määruse § 12) digitaalselt allkirjastatuna valga@valga.ee või esitada paberkandjal allkirjastatuna aadressil: Valga Vallavalitsus, Puiestee 8, Valga 68203.

Projekti „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" raames taotluse esitamisel digitaalselt või paberkandjal ümbrikus lisada märksõna: „KES taotlusvoor 2021 Valga vallas".

Hindamiskomisjon kuni 8.12.2021: Enno Kase (Valga Vallavalitsuse 5. mai 2021 korraldus nr 164), Janek Rennu, Iivika Voode, Diana Asi, Mare Raid.

Hindamiskomisjon alates 8.12.2021: Kaupo Kutsar (Valga Vallavalitsuse 8. detsember 2021 korraldus nr 469), Janek Rennu, Iivika Voode, Diana Asi, Mare Raid.

TOETUSE SAAJAD 2021 AASTA VOORUST:

  1. Marko ZAČEK, toetussumma 10 000 eurot;
  2. Keidi TAMM, toetussumma 10 000 eurot;
  3. Lagle TIKK, toetussumma 9 319,70 eurot;
  4. Raili TURSK, toetussumma 9 928,19 eurot;
  5. Hilma SOLBAJA, toetussumma 6 654,63 eurot;
  6. Katrin TÄHEPÕLD, toetussumma 10 000 eurot.

Lisainfo: Mare Raid, ettevõtlus- ja arenguspetsialist, mare.raid@valga.ee, 5349 8683

 

Author: ELISABETH TÕNISSON