Keskkonnalubade taotlemine ja väljastamine

Keskkonnaluba annab isikule õiguse teha ühte või üheaegselt mitut järgnevat tegevust:

  • vee erikasutus;
  • saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku;
  • jäätmete käitlemine;
  • maavara kaevandamine;
  • kiirgustegevus.

Keskkonnaloa olemasolu eelpool nimetatud tegevuseks on vajalik seadusega sätestatud juhtudel. Keskkonnalubasid väljastab Keskkonnaamet (www.keskkonnaamet.ee)

Keskkonnaamet edastab keskkonnaloa taotluse pärast selle nõuetele vastavuse kindlakstegemist kavandatava tegevuse asukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele temalt arvamuse saamiseks.