Lastekaitse Valga vallas

Eesti ühiskond väärtustab lapsi ja peab lapse heaolu tagamist üheks prioriteediks. Lastekaitset korraldavad Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja vallad ja linnad lastekaitseseaduse alusel.

Esmane vastutus lapse heaolu eest lasub lapsevanemal või last kasvataval isikul. Lastekaitse tähtsaimaks ülesandeks  on toetada perekonda ja aidata  perekonnal leida parimaid teid lapse heaolu kindlustamiseks. Sageli vajab laps ka kogukonnaliikmetelt tähelepanu ja märkamist. Lastekaitseseadus kohustab igaühte teatama abivajavast või hädaohus olevast lapsest tööajal vallavalitsuse lastekaitsetöötajatele ning väljaspool tööaega ööpäevaringselt avatud lasteabitelefonile 116 111 või politseile 112. Varane abi osutamine aitab ennetada tõsisemaid probleeme või lapse abivajaduse süvenemist.

Valga vallavalitsuses tegelevad lastekaitse küsimustega 5 spetsialisti, kelle tööülesanneteks on:

  • lapsevanema või last kasvatava isiku toetamine koostöös erinevate spetsialistidega lapse õiguste ja heaolu tagamisel;
  • teate saamisel abivajavast lapsest koostöös perega lapse ja pere abivajaduse hindamine ja nende  abistamiseks abi kavandamine ja pakkumine nõustamise, toetuste  või teenuste näol;
  • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale abi  korraldamine;
  • vallavalitsuse esindamine kohtus lapsele eestkoste seadmisel, eestkoste teostamisel  ja eestkoste lõpetamisel;
  • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende elluviimine.

Sõltuvalt laste ja perede probleemidest on lastekaitsetöötajatelt võimalik saada alljärgnevat abi:

1. Sotsiaalnõustamine - isikule teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja oma huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel; info jagamine sotsiaaltöö teenistuse kaudu kohaliku omavalitsuse ja riigi osutatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste  kohta ja toetuste määramine ning teenustele suunamine.

2. Juhtumitöö - abivajavast lapsest teada saamisel lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks lahenduste pakkumine; sekkumismeetmete planeerimine; perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine; juhtumiplaani koostamine; kodukülastuste tegemine.

3. Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine - eesmärk on aidata lapsel säilitada kontakt lahus elava vanemaga abielu või kooselu lõppemise järel. Lastekaitsetöötaja abistab lapsevanemaid lapsega suhtlemise korra kokkuleppimisel (lapsest lahus elaval vanemal on vaidluste korral kokkulepe sõlmimine võimalik kas kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või kohtu abiga).

4. Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine kohtumenetluses - kohus kaasab eestkosteasutuse (vallavalitsuse) arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes. Arvamuse kujundamiseks suhtleb lastekaitsetöötaja lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega; samuti kogub lastekaitsetöötaja informatsiooni teistelt spetsialistidelt  (lasteaiast, koolist, meditsiiniasutusest, politseist jne); eestkostja ülesannete täitjana avalduste esitamine kohtule orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamiseks.

5. Asendushooldusteenuse korraldamine - eesmärgiks on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna; asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu või asenduskodu.

6. Töö puudega laste ja nende peredega - hooldajatoetuse määramine vanematele, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu; tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele.

Lastekaitsega tegelevad Valga vallas:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Lastekaitse peaspetsialist

Jaana Kala

5780 7206

jaana.kala@valga.ee

Kungla 12, Valga

Kabinet 217

Lastekaitse spetsialist

 

5804 4033

 

 

Karula ja Taheva lastekaitse spetsialist

 

Iia Põldsepp

 

5193 9440

iia.poldsepp@valga.ee

Kungla 12, Valga

Kabinet 218

Tõlliste ja Õru lastekaitse spetsialist

 

Maire Baumverk

 

5819 0560

maire.baumverk@valga.ee

Tõlliste teeninduskeskus/ Õru teeninduskeskus neljapäev 9.00-12.00 

Lastekaitse spetsialist

 

Karin Kängsepp

 

5300 8512

karin.kangsepp@valga.ee

Kabinet 208