Erivajadustega inimestele suunatud teenused

Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk on vähendada teenust saava isiku seadusjärgse hooldaja hoolduskoormust. Isikliku abistaja teenusega abistatakse puudega täisealist isikut tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik füüsilist kõrvalabi: söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, liikumisel  ja muudes toimingutes. Otsuse isikliku abistaja teenuse osutamise, selle sisu ja mahu (tundi nädalas) kohta  langetab abivajaduse hindamise järel sotsiaaltöö teenistuse ametnik. Isikliku abistaja teenuse omaosalustasu 1 eurot teenuseosutamise tunni kohta.

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks on vaja esitada avaldus. Avaldust on võimalik esitada Valga  Vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes. 

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenusega võimaldatakse puudega inimesele,  kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kohase sõidukit kasutamist tööle või  õppeasutusse sõitmiseks, avalike teenuste kasutamiseks ja igapäevaseks toimetulekuks hädavajalike sõitude tegemiseks. Teenuse kasutaja tasub omaosaluse.

Sotsiaaltranspordi teenuse saamise taotlust on võimalik täita Valga Vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskustes.Taotluses tuleb näidata sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg, sihtkoht ja sõidu põhjus. Tellimus loetakse kokku lepituks kui sotsiaaltransporditeenusega tegelev vallavalituse esindaja on taotlejale teatanud teenuse osutamise aja. 

Eluruumi kohandamine

Vald abistab ka puudega inimest talle või perekonnale  kuuluva eluruumi kohandamisel vajadustele.  Eluruumi kohandamise ulatuse (kohandamiseks tehtavate tööde mahu) otsustab sotsiaaltöö teenistuse juhataja või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

Puuetega inimeste eluruumide kohandamise toetus.Vaata täpsemalt!

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Lisad:
Taotlus eluruumi kohandamiseks
Eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek
Korteriühistu nõusolek

Eluruumiga seotud teenuste saamiseks on vaja esitada sotsiaaleluruumi taotlus

Hea teada:

-keskkonna kohandamine erivajadustega inimesele.

-erihoolekandeteenused.

-sotsiaalne rehabilitatsioon.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Ingrid Püvi

5349 6644

ingrid.puvi@valga.ee

Kabinet 216