Reovee käitlus Valga vallas

Hajaasustuses ei ole reeglina ühisveevärki ega ühiskanalisatsiooni ning joogivee saamise ja reovee ärajuhtimisega peavad elanikud ise toime tulema. Igas majapidamises tekib pesu-, kümblus-, köögi- ja WC-vett, mida peab enne loodusesse juhtimist korralikult käitlema. Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostuse tagajärjel kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused. Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostumist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist (Allikas: Keskkonnaministeerium).

Veeseaduse § 107 punkti 5 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel oma halduspiirkonnas kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

Valga vald on kehtestanud Valga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri sätestab Valga vallas kehtivad nõuded, millest lähtuvalt tuleb planeerida reoveekäitlussüsteemi ehitamist, lammutamist või muutmist. Samuti sisaldab antud eeskiri ka purgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid purgimisteenust osutavale ettevõttele.

Keskkonnaministeerium on koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega välja töötanud põhjaliku juhendmaterjali, mille eesmärgiks on aidata leida parim reoveepuhastussüsteem. Juhendiga on võimalik tutvuda siin

Reovee puhastamise olulisusest ja viisidest saab infot ka teabevihikust Reovee puhastamine hajaasustusalal miks ja kuidas?