6/27/23

 

 

MATA 2022 projekt nr RE.2.01.22-0596 „Valga ujula rekonstrueerimine"

Projekti periood: 09.06.2022 - 08.09.2023

Toetusmeede: RE.2.1 Regionaaltoetused
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113022020005?leiaKehtiv)

Taotlusvoor: 2022 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede - 20.04.2022-30.12.2022.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Valga ujula basseiniosa rekonstrueerimise tulemusel valmib turvaline ülevooluga basseiniosa ning tehnosüsteemid viiakse vastavusse kaasaegsete ehitusnõuete ja -normidega. Tegevused võimaldavad laiendada kasutajate ringi ja pakutavaid teenuseid ning seda eelkõige piirkonna elanike tervise ja heaolu parandamiseks.

Projekti eesmärk ja tulemus: Rekonstrueerimise tulemusel viiakse Valga ujula vastavusse kaasaegsete ehitusnõuete ja -normidega, mis võimaldab laiendada kasutajate ringi ning pakutavaid teenuseid ning seda eelkõige piirkonna elanike tervise ja heaolu parandamiseks- rekonstrueeritakse bassein ning tehnosüsteemid.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaksumus (EUR): 772 080,00

Abikõlblikud kulud kokku (EUR): 626 705,00

Toetuse max määr (EUR): 164 166,00

Omafinantseeringu min määr (EUR): 462 539,00

(Riigieelarveline toetus (EUR): 145 375,00)

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, e-post: mare.raid@valga.ee

Author: ELISABETH TÕNISSON