Projekt nr 2014-2020.12.01.20-0204
„Valgamaa kohalike omavalitsuste ringmajanduse võimekuse ja eesmärkide audit"

 

Toetusmeede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 01.10.2020-30.10.2020.

Toetusfond: Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti eesmärk: Kohalikel omavalitsustel on oluline roll jäätmete liigiti kogumise korraldamisel. Selle kaudu aitavad omavalitsused täita jäätmete ringlussevõtu eesmärke Eestis. Projekti eesmärgiks on suurendada jäätmete liigiti kogumise võimekust Valgamaa omavalitsustes ning kavandada ringmajanduse taristu arendamist, biojäätmete käitlemist ning vajaliku inventari soetamist.

Projekti tulemus: auditeeritakse Valgamaa jäätmemajanduse hetkeolukord, suuremad probleemkohad ning kokku lepitakse järgnevate aastate maakondlike jäätmekäitlustegevuste elluviimise strateegias. Valmib auditi dokument, mis esitatakse koostaja poolt köidetuna paberkandjal projektis osalevatele KOVidele (3 eksemplari) ning digitaalselt. Dokumendil kajastatakse toetuse saajat vastavalt struktuuritoetuste seadusele ja teavitusnõuetele.

Uuritava teema kompleksseks lahendamiseks

-planeeritakse ühistegevusi ning viiakse läbi ühisarutelusid (koostöö alustamine),

-kogutakse andmeid (fookusgrupi intervjuud, dokumentide analüüs, tööseminarid), analüüsitakse KOVide tegelikku võimekkust jäätmekava rakendamisel (inimressurss, koostöö, protsessid)

-kaardistatakse tervikliklahenduse jaoks vajalike investeeringute vajadus ja pakutakse välja tegevused paremaks jäätmeveo(hanke) korraldamiseks.

Omavalitsuste valdkonnaspetsialistide kaasamisel projekti töörühma suureneb KOVide koostöövõimekus. Valminud analüüs on aluseks investeeringuprojektide kavandamisel.

Projekti periood: 01.11.2020 - 31.10.2021

Valgamaa kohalike omavalitsuste ringmajanduse võimekuse ja eesmärkide auditi lõpparuanne

Projekti partnerid ja eelarve:

Projekti kogu eelarve on 29 940 eurot, millest Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetuse summa on 25 449 eurot.

Juhtpartner: Otepää Vallavalitsus (omafinantseering 1791 eurot).

Partnerid:

Valga Vallavalitsus (omafinantseering 1350 eurot);

Tõrva Vallavalitsus (omafinantseering 1350 eurot).

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee

Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann e-post: anni.teetsmann@valga.ee