Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneering on ehitusprojekti koostamise aluseks. Detailplaneeringu koostamine on nõutav Valga linnas, Tsirguliina alevikus, Laatre alevikus, Õru alevikus ja Valga valla kehtivate üldplaneeringutega määratud detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel või laiendamisel üle 33%, olulise avaliku huviga rajatise või olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks. Tuginedes planeerimisseadusele on kohalikul omavalitsusel õigus teha erandeid ja teatud juhtudel lubada ehitise püstitamist või laiendamist ilma detailplaneeringut koostamata ning projekteerimistingimuste alusel. Detailplaneering koostatakse eelkõige üldplaneeringu elluviimiseks või planeeringualale ruumiliste terviklahenduste loomiseks.

Detailplaneeringute koostamist Valga vallas korraldab Valga Vallavalitsus. Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse järgmist:

  • Planeeringuala asukoht (katastriüksuse lähiaadress ja katastritunnus või lisatakse taotluse juurde skeem),
  • Planeeringu koostamise vajadus ja eesmärk.

Kohalikul omavalitsusel on õigus detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida haldusleping planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise üleandmiseks. Lepinguga määratakse poolte kohustused detailplaneeringu koostamisel ja koostamise rahastamisel.

Enne ehitise projekteerimisele ja ehitamisele asumist on otstarbekas teha koostööd Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistusega, et välja selgitada, kas on olemas kehtiv detailplaneering, on vajadus detailplaneeringut koostada või kavandatava ehitusprojekti koostamiseks väljastatakse projekteerimistingimused.

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Planeeringute juhtivspetsialist

 

Lenna Hingla

 

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 211