03/01/22

 

MATA 2021 projekt nr RE.2.01.21-0457

" Jaanikese motokompleksi arendamise III etapp"

Projekti periood: 12.10.2021 - 11.10.2023

Toetusmeede: Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede (määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113022020005?leiaKehtiv)

Taotlusvoor: 2021 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede - 09.04.2021-14.10.2021.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti lühikokkuvõte: Jaanikese moto- ja vabaajakeskus on rahvusvahelisel tasemel motospordikeskus koos territooriumi ja radade hoolduseks vajamineva tehnikaga.

Projekti eesmärk ja tulemus: Käesoleva projekti raames soetatakse territooriumi ja radade hoolduseks hädavajalik tehnika.
Projekti on jagatud neljaks põhitegevuseks, mille elluviimisel saab keskus tegutseda aastaringselt ja asuda end aktiivsemalt turundama:
Tegevus 1. Jaanikese moto- ja vabaajakeskuse raja- ja maastikuhooldustehnika soetus.
Tegevus 2. Piirdeaia rajamine turvalisuse tagamiseks.
Tegevus 3. PVC halli soetus maastikuhooldustehnika hoidmiseks.
Tegevus 4. Turundustegevused.

Jaanikese motokompleks on Valga Vallavalitsuse poolt soetatud 2019, kompleksi haldab Valga Vallavalitsuse allasutus Valga Sport.

Projekti eelarve:

Abikõlblik kogumaksumus 100% (EUR): 208 366,40

Toetus 75% (EUR): 156 274,80

Omafinantseering 25% (EUR): 52 091,60

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid e-post: mare.raid@valga.ee