11/02/22

  

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas 2022     

Projekt nr RE.2.02.22-0298
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas 2022

Meede:           RE.2.2 Kagu-Eesti programm

Taotlusvoor: ATV3 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede - 27.12.2021-28.03.2022

Periood:         01.02.2022 - 31.10.2023

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega.
Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede".

Valga Vallavalitsus esitas 26.01.2022 taotluse 2022 aasta voorus osalemiseks rakendusüksusele ja on saanud positiivse rahastusotsuse nr 11.2-32/ 0108.
Meetme info: https://www.rtk.ee/meede-kagu-eesti-spetsialistide-eluasemete-toetusmeede,

Projekti lühikokkuvõte 
Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete korrastamise toetuse andmise eesmärk on parandada Valga vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. 2022 aasta voorus seatakse prioriteediks taotlejad, kelle tööalane tegevus ja valdkondlik pädevus on seotud sotsiaal-, tervishoiu-, põllumajanduse- ja hariduse valdkonnas teenuste pakkumisega ning kes vastavad Valga valla määruse § 3 punkt 5 nõuetele.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistile paremad elamistingimused. 

Eelarve: 2022 aasta vooru rahaline maht Valga vallas on kokku 66 574 eurot, millest poole moodustab riigipoolne toetus.

Valga valla taotlusvooru tingimused ja läbiviimise kord on kinnitatud Valga Vallavolikogu 29. jaanuari 2021 määrusega nr 122 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas" (RT IV, 02.02.2022, 21, uus redaktsioon jõustunud 5.02.2022).

2022 aasta taotlusvooru avamisest spetsialistidele teavitab Valga Vallavalitsus eraldi ja avaldab sellekohase info kodulehel www.valga.ee

Projektiga tegelevad töötajad Valga vallas:

Ettevõtlus- ja arenguspetsialist  Mare Raid, tel 5349 8683, e-post: mare.raid@valga.ee.

 

Author: LEA MARGUS