Valga valla sotsiaaltööteenistus

Kohaliku  omavalitsuse üheks ülesandeks on korraldada linnas või vallas sotsiaalabi (teenuseid ja toetusi) ning selleks vajalike asutuste ülalpidamist. 

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Valga  vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Erandina on vältimatu sotsiaalabi saamise õigus kõigil seaduslikult Eestis viibivatel isikutel, kui  isik  abi vajamise hetkel asub Valga valla territooriumil. Sotsiaalteenuste taotlemisest Valga vallas saab täpsemalt lugeda: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Valga vallas.

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.  Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamise takistuseks.

Esita sotsiaaltoetuste ja -teenuste üldavaldus

Valga Vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse kontaktandmed:

CSV
contacts-position contacts-name contacts-phone contacts-email contacts-info
Juhataja Jüri Kõre
knd geograafia
Majandusgeograafia
5340 2123 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Sotsiaaltöö
juhtivspetsialist
Sirje Puusepp
Rakenduskõrgharidus Sotsiaaltöö
766 9941
5883 5451
Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Puuetega inimeste
juhtivspetsialist
Ingrid Püvi
Rakenduskõrgharidus
Infokorraldus
5349 6644 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Puuetega inimeste
spetsialist
Kristi Tsarjov
Kutseharidus
Sotsiaalhooldus
5648 8408 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Eestkostespetsialist Anne Kalme
Keskeriharidus
Tehnik-tehnoloog
5191 9265 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Reet Mõts
Keskharidus
766 9945 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Valga
sotsiaaltööspetsialist
Riina Vares
Keskeriharidus
Agronoom
766 9942 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Karula
sotsiaaltööspetsialist
Õnneke Hermaste
Keskeriharidus
Aiandusagronoom
767 9055
5309 0670
Vastuvõtt:
Karula teeninduskeskus
R 9-11
Valga, Kungla tn 12
K 16-18
Taheva
sotsiaaltööspetsialist
Evi Veerme
Magister
Sotsiaaltöö ja
sotsiaalpoliitika
766 9274
523 5022
Vastuvõtt:
Taheva teeninduskeskus
K 16-18
R 10-12
Tõlliste
sotsiaaltööspetsialist
Anu Tamm
Magister
Agronoomia
766 6360
529 0835
Vastuvõtt:
Tsirguliina
teeninduskeskuses
E 9-12
K 9-12 13-16
Õru
teeninduskeskuses
T 9-15
Valga
Kungla tn 12
R 10-12
Lastekaitse spetsialist Kätlyn Podiradt
Kutseharidus
Tegevusjuhendaja
5804 4033 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Lastekaitse spetsialist Jaana Kala
Bakalaureus
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
5780 7206 Vastuvõtt:
K 16-18
R 10-12
Tõlliste ja Õru
lastekaitse spetsialist
Maire Baumverk
Magister
Agronoomia
5819 0560 Vastuvõtt:
Tõlliste
teeninduskeskus
T 9-11
K 14-16
Õru
teeninduskeskus:
Kokkuleppel
Taheva ja Karula
lastekaitse spetsialist
Vastuvõtt:
Taheva
teeninduskeskus
K 12:30-17:30
Karula
teeninduskeskus
N 9-12