Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle
psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: haridusspetsialist Ivi Tigane, tel  507 1761, e-post ivi.tigane@valga.ee

 

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 16. oktoobriks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle
logopeedi (0,5 töökohta)

Logopeedi tööülesanneteks on:

 • Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
 • kõneprobleemidega laste kaardistamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
 • vajadusel ka teiste spetsialistide ja rühmaõpetajate  juhendamine ning õpetajate nõustamine ka kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: haridusspetsialist Ivi Tigane, tel  507 1761, e-post ivi.tigane@valga.ee

 

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 16. oktoobriks e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti

Ametiülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, omavalitsustega ja era- ning  ühiskondlike organisatsioonidega.

Ootused kandidaadile:

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala (sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, vms) alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • valmisolek kahe aasta jooksul peale tööle asumist omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna õigusaktide tundmine;
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea pingetaluvus, ärakuulamis-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;
 • kandidaadile annab eelise kogemus lastega töötamise alal.

Omalt poolt pakume

 • tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • vajadusel tööandja eluruumi;
 • töötasu 1150 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust tööülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 16. oktoobriks 2020 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.

 

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö teenistuse lastekaitse juhtivspetsialisti ametikohale.

Ametiülesanded:

 • lastekaitsetöö koordineerimine vallas;
 • laste ja perede abistamiseks juhtumipõhise võrgustikutöö kavandamine ja korraldamine;
 • kohtumenetluses lapsega seotud vaidlustes Valga Vallavalitsuse esindamine;
 • ametiülesannete piires dokumentatsiooni haldamine, analüüsimine, aruannete koostamine ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse andmete kandmine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöös, psühholoogias, pedagoogikas vm lähedasel erialal);
 • Sul on laste/peredega töötamise kogemus (lastekaitse, sotsiaalpedagoogi, perenõustaja vms ametikohal);
 • Sind iseloomustab süsteemsus, korrektsus ja kohusetunne;
 • Sa suudad oma mõtteid väljendada selgelt ja lihtsalt, oled avatud ja suhtlemisaldis ning sul on hea pingetaluvus;
 • Sa tunned valdkonda reguleerivaid õigusakte ning oskad neid rakendada;
 • Sul on vene keele oskus;
 • Sul on B-kategooria juhiluba;
 • Sa oled valmis organisatsiooni arengusse panustama ja oma tööle pühenduma.

Omalt poolt pakume:

 • tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • vajadusel tööandja eluruumi;
 • töötasu 1450 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Täiendav informatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 16. oktoobriks 2020 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.  

 

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle
eripedagoog-logopeedi (0,2 töökohta)

Eripedagoog-logopeedi tööülesanded:

 • eripedagoogilise töö eesmärk on eakaaslastest eristuva lapse arengu toetamine ja suunamine. Eripedagoog teeb koostööd Valga valla lasteaedade lapsevanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid;
 • logopeedilise töö eesmärk on laste kõne uurimine ja vastavalt vajadusele logopeedilise abi osutamine;
 • eripedagoog märkab eakaaslaste seas eristuvat õppijat, hindab tema õppimise eripära olemust ja ulatust ning saadud teabest lähtudes kujundab õpikeskkonda ning õpetab last;
 • lasteaias töötab eripedagoog lastega kas individuaalselt, paaris- ja/või väikerühmadega. Töö sisuks on lapse üldoskuste ja kõne arengu hindamine ning toetamine, et ennetada ja leevendada lapsel esinevaid raskusi rühmaõpetaja pakutavates õppe- ja kasvatustegevustes;
 • leiab lapsele sobivad lahendused, sh loob hindamis- ja õppevahendid, õpetab teda samm-sammult.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Vallavalitsuse meeskonnas töö annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • eripedagoog-logopeedi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot (täiskoormuse korral).

Täiendav informatsioon: haridusspetsialist Ivi Tigane, tel  507 1761, e-post ivi.tigane@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata

16. oktoobriks e-postile heldi.kaares@valga.ee.