Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata  4. juuliks 2022 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata  4. juuliks 2022 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle sotsiaalpedagoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine;
 • õpilaste õppimise toetamine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja neile ümbritseva toetava võrgustiku loomine;
 • lapsevanemate, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamine õpilase arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega;
 • tegutsemistahe ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui ka võrgustikutöös;
 • heade suhete kujundamine ning koostöö kodu ja kooli vahel;
 • koolikohustuse täitmise jälgimine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
 • Sulle on tähtis õpilaste heaolu ja selle kujundamine, et õpilased tunneksid ennast kaasatuna ja turvaliselt;
 • Sulle meeldib töötada õpilastega ja õpilase arengut positiivselt mõjutada ning oled avatud ka uute meetodite rakendamisele;
 • Sul on teadmised hariduskorraldusest ja haridusalastest ning teistest ametialastest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel;
 • soovid panustada meeskonna ja võrgustikutöösse;
 • Sulle on omane kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus;
 • Sul on juhiluba (tuleb kasuks) ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata  4. juuliks 2022 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

Õru Lasteaed-Algkool ootab oma perre lasteaiaõpetajat 

 

 Uuest õppeaastast ootab Õru Lasteaed-Algkool oma perre lasteaiaõpetajat (1,0)

kellel on soov ja oskused:

 • õpetada liitrühmas lapsi õhinaga õppima, rõõmuga rahmeldama ja uudishimuga uurima;
 • õpetada läbi mängude ja ühistegevuste lapsi ümbritsevat elu mõistma ja üksteisega arvestama;
 • olla koostöövalmis, tähelepanelik ja hooliv lastevanemate ning kolleegidega.

 

Palume saata oma sooviavaldus, CV ja muud olulised dokumendid 31. juuliks 2022 aadressil siiri@oerukool.edu.ee

Lisainfo  55618475 Siiri Anier

  

Valga Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Valga Lasteaed Kaseke direktori ametikoha täitmiseks.

 

Lasteaed Kaseke on munitsipaalasutus, mis tegutseb Valga Vallavalitsuse halduses. Lasteaia põhisuundadeks on õuesõpe, draamaõpetus ja robootika suund. Lasteaed kuulub TEL (tervist edendavate lasteaedade) võrgustikku, rakendatakse KiVa ja VEPA metoodikat.

Lasteaia direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Ootused kandidaadile:

 • Soovitavalt magistrikraad pedagoogikas või kasvatusteadustes ja juhtimiskompetentsid;
 • teadmised alushariduse spetsiifikast, lasteaia kui areneva ja arendava organisatsiooni põhimõtetest ning kaasaegsest õpikäsitusest;
 • teadmised ja oskused LAK- õppe ja keelekümblusmetoodikast;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • avatud ja loominguline mõtteviis;
 • hea pingetaluvus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus;
 • projektide kirjutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • visioon ja tegevuskava, mis sisaldab nägemust tänapäeva lasteaia juhtimisest;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandideerija peab vajalikuks esitada.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning toetavaid kolleege;
 • arengut toetavaid ja motivatsiooni turgutavaid koolitusi ning arenguprogramme;
 • ametikorteri üürimise võimalust.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. juuniks 2022 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 

 

 

Lüllemäe Põhikool pakub tööd koristajale

Koristaja eeldused:

 • puhtuse- ja korraarmastus
 • teadmised keskkonnasõbralikest puhastusvahenditest
 • valmisolek kaasaegsete töövõtete omandamiseks
 • hea suhtlemisoskus täiskasvanute ja lastega
 • töötahe ja aktiivne hoiak

Palun võtke ühendust aadressil jana.tiits@karula.edu.ee või 5308 3117.

Vaadake ka siia https://www.karula.edu.ee/pakume-tood/.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel!

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: tel 7669900 või valga@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas