Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas

 

Valga Vallavalitsus otsib oma meeskonda nutikat ja sõbralikku IT-spetsialisti

Peamised tööülesanded:

 • IT-taristu toimivuse ja turvalisuse tagamine;
 • vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste infosüsteemide  kavandamise, arendamise ja haldamise korraldamine;
 • IT kasutajatoe osutamine ja protsessi parendamine Valga Vallavalitsuses ja selle hallatavates asutustes;
 • IT infrastruktuuri arendamine (sh riigihangeteks vajaliku dokumentatsiooni koostamine);
 • IT-juhendite ja kasutajate koolitamise korraldamine;
 • digiteenuste tagamine;
 • infoturbe põhimõtete järgimise tagamine, E-ITS  koordineerimine ja rakendamine Valga Vallavalitsuses ja selle hallatavates asutustes.

 

Ootused kandidaadile:

 • vastavus avaliku teenistuse seaduses ametnikule sätestatud nõuetele;
 • vähemalt kolmeaastane töökogemus IT valdkonnas;
 • head teadmised arvutite, serverite jt IT-toodete hingeelust;
 • kogemus ISKE/E-ITS rakendamisel;
 • kogemused ITIL või muu IT-teenuse halduse raamistiku rakendamisega;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu;
 • initsiatiivikus, kohusetundlikkus, täpsus ja korrektsus;
 • hea suhtlemis-, meeskonnatöö- ja ajaplaneerimise oskus.

 

Kasuks tuleb:

 • teadmised riigihangete korraldamisest;
 • varasem töökogemus avalikus teenistuses.

 

Meie pakume:

 • eneseteostust, huvitavat ja mitmekesist tööd;
 • paindlikku tööaega;
 • koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • ametipalka 1500 eurot kuus;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

 

Lisainformatsioon IT-juhtivspetsialist Villar Sikk, e-post villar.sikk@valga.ee, tel 5302 1447.

Kandideerimiseks palun saatke oma CV ja lühike motivatsioonikiri aadressile valga@valga.ee

9. detsembriks 2022.

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle sotsiaalpedagoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine;
 • õpilaste õppimise toetamine, sotsiaalsete oskuste arendamine ja neile ümbritseva toetava võrgustiku loomine;
 • lapsevanemate, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamine õpilase arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega;
 • tegutsemistahe ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui ka võrgustikutöös;
 • heade suhete kujundamine ning koostöö kodu ja kooli vahel;
 • koolikohustuse täitmise jälgimine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse;
 • Sulle on tähtis õpilaste heaolu ja selle kujundamine, et õpilased tunneksid ennast kaasatuna ja turvaliselt;
 • Sulle meeldib töötada õpilastega ja õpilase arengut positiivselt mõjutada ning oled avatud ka uute meetodite rakendamisele;
 • Sul on teadmised hariduskorraldusest ja haridusalastest ning teistest ametialastest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, vene keele oskus kesktasemel;
 • soovid panustada meeskonna ja võrgustikutöösse;
 • Sulle on omane kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus;
 • Sul on juhiluba (tuleb kasuks) ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle logopeedi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga vallas logopeedilist ravi vajavate laste õppe ja arengu toetamine aidates kaasa nende eakohasele arengule;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kaardistamine ja sobiva lähenemise leidmine koostöös lapsevanemate, laste- ja õppeasutuse töötajate ja vajadusel ka teiste spetsialistidega;
 • logopeedilist ravi vajavate laste kõne arendamine, suhtlemisoskuse parandamine;
 • lapsevanemate, vajadusel ka teiste spetsialistide ja õpetajate  juhendamine ning nõustamine ka kergemat logopeedilist ravi vajavate laste õpetamisel;
 • vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sul on soov töötada lastega, pühendumus ja missioonitunne;
 • suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
 • hea pingetaluvus ja tasakaalukus, rõõmsameelsus.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • põnevaid ja eriilmelisi tööpäevi, mis annavad suurepärase võimaluse eneseteostuseks;
 • võimalust panustada tugiteenust vajavate laste ja noorte elus toimetulekusse;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, mob 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee

 

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma koosseisu tööle psühholoogi

Sinu peamisteks ülesanneteks on:

 • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega;
 • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud murede lahendamisel, toetades lapse vaimse tervise, eneseteadvuse ja sotsiaalsete oskuste arenemist;
 • osalemine last ümbritsevas koostöö võrgustikus, sh juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamine;
 • lapsevanemate nõustamine lapse vaimset tervist, õppimist ja käitumist mõjutavate tegurite osas;
 • laste- ja õppeasutuste personali valdkonnaalane nõustamine ja koolitamine ning üheskoos ennetustöö planeerimine;
 • erialase dokumentatsiooni ja aruandluse täitmine.

Ootame just Sind, kui:

 • Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus on kõrgtasemel, kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • Sa suudad mängleva kergusega luua lastega kontakti ja hoida usaldussuhet;
 • Sinu ladus suhtlemis- ja eneseväljendusoskus on aluseks edukal koostööl lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, hea pingetaluvus, algatus- ja otsustusvõime, empaatiavõime.

Omalt poolt pakume:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • meeldivat töökollektiivi;
 • töötasu 1412 eurot.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee.

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee