Valga-Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine

Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area 

 

Valga ja Valka ühise linnaruumi arendamise järgmise etapina korrastatakse vastvalminud kaksiklinna keskuse vahetus ümbruses asuvad alad – Pedeli jõe puhkeala kahel pool Ramsi silda ja Konnaoja ümbrus Sõpruse tänavast Sepa tänavani.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Valga-Valka kaksiklinna ühise puhkeala uuendamine ja arendamine Pedeli jõe ning Konnaoja ümbruses, et muuta kaksiklinna keskus veelgi atraktiivsemaks vaba aja veetmise kohaks, mitmekesistada spordiharrastamise võimalusi ning soodustada kogukondade piiriülest integreerumist.

Projekti tulemusel muutub Pedeli puhkeala atraktiivsemaks erinevatele huvigruppidele  - peredele, lastele, noortele ja eakatele.  Paraneb kahe linna vaheline ühenduvus ja ligipääs kaksiklinna keskusele ning edendatakse kergliiklust Valgas ja Valkas, järgides säästva linnaliikluse põhimõtteid.

Projekti peamised tegevused

Pedeli puhkeala atraktiivsuse suurendamine:

 • Kahe Pedeli paisjärve ja Konnaoja puhastamine setetest ja üleliigsest taimestikust
 • Haljastuse uuendamine järgides liigirikka linnaruumi põhimõtteid
 • Purskkaevu paigaldamine Pedele jõele
 • Tänavavalgustuse täiustamine

Vaba aja veetmise ja spordi harrastamise võimaluste täiendamine:

 • Puhkekohtade loomine ja uue linnamööbli paigaldamine
 • Olemasolevate spordiväljakute ja laste mänguväljakute rekonstrueerimine
 • Uute võimaluste loomine aktiivseks vaba aja veetmiseks

Ühenduvuse ja juurdepääsetavuse parandamine:

 • Jalakäijate tee loomine Konnaoja kaldale Sõpruse tänavalt Sepa tänavani
 • Sepa tänava silla rekonstrueerimine
 • Jalakäijate teede rekonstrueerimine Sēlija tänavalt kuni Ramsi sillani

 

Piiriülese teadlikkuse, nähtavuse ja integratsiooni suurendamine:

 • Projekti tegevuste levitamine ühise kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu
 • Lasteaialastele sportliku ürituse korraldamine
 • Projekti lõpuürituse korraldamine

Valga poolel on suurimaks tööks neljast Pedeli jõe paisjärvest kahe ülemjooksul asuva puhastamine üleliigsest taimestikust ja aja jooksul kogunenud setetest. Lisaks panustatakse ka paisjärvi ümritsevasse linnaruumi – seni pimeduses olnud kohtadesse paigaldatakse tänavavalgustus, korrastatakse puhkealad ja mänguväljakud ning luuakse uusi võimalusi vaba aja veetmiseks. Alale lisatakse hubasust haljastuse ja värske linnamööbli abil. Kahe omavalitsuse ühise jõupingutusena tehakse korda Sepa tänava sild ja puhastatakse piirioja Sepa tänava sillast jalakäijate tänavani Sõruse tänaval.

Käesolev projekt on järgmine samm saavutamaks Valga ja Valka strateegilist eesmärki tuua kaksiklinna elu tagasi ajaloolisesse linnasüdamesse ja selle ümbrusse. Piirialade elanike jaoks on linnaruumi korrastamine ja kaasajastamine emotsionaalselt tähtis – see tekitab uhkustunnet oma kodukoha üle ning lootust, et elu ääremaal ei ole lõplikult hääbumas.

Projekti tegevusi kajastame Valga ja Valka ühisel veebilehel visitvalgavalka.com

Projekti info Eesti-Läti programmi kodulehel

 

Projekti partnerid

Projekti juhtpartner on Valga Vallavalitsus. Projekti partner on Valka Kihelkonnaduuma.

Projekti elluviimise periood

01.02.2021 - 31.12.2022

Projekti eelarve

Projekti kogueelarve on 926 137, 34 eurot, sh Eesti-Läti programmi toetus 787 216, 73 eurot.
Valga Vallavalitsuse eelarve on 463 069, 90 eurot, sh Eesti-Läti programmi toetus 393 609, 41 eurot.

Rahastaja

INTERREG Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020 (ERDF)

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt

Keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann

 

 See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.