20/05/21

VALGA VALLA AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA

Vastu võetud Valga Vallavalitsuse 27. novembril 2019 toimunud istungil protokollilise otsusega.

Muudetud Valga Vallavalitsuse 30. novembri 2020 istungi protokollilise otsusega.

 

Tegevuskava on koostatud, et süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel parema elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks.

Tegevuskava koostamisel on aluseks võetud ühinemis- ja koalitsioonileping, valla arengukava, E-riigi Akadeemia ettepanekud ning rahvaaruteludel kogutud info.

 

1. Avaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja ligipääsu tagamine vastavale infole

TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

TÄITMINE

1.1 Avalikustada volikogu liikmete istungitest ja volikogu komisjonidest osavõtt.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

Volikogu liikmete osavõtt istungitest ja komisjonidest kajastub protokollides. 2021. a avalikustatakse osavõtt valla kodulehel koondinfona.

1.2 Kasutusse võtta platvorm VOLIS.

2020.2021. a

Vallavolikogu

 

1.3 Muuta volikogu istungid reaalajas veebis jälgitavaks ja järelvaadatavaks.

2021. a

Vallavolikogu

 

1.4 Avaldada valla eelarve kohta info valla veebilehel.

Iga aasta peale eelarve vastuvõtmist

Rahandusteenistuse juhataja

Eelarve on valla kodulehel avaldatud. Arenduses on eelarve täitmise visuaalse lahenduse loomine kodulehele.

1.5 Üle vaadata valla teeninduskeskuste asukohad ning funktsioonid, et tagada kogukonnale kvaliteetne teenus.

2020.-2021. a

Vallasekretär

 

1.6 Kasutada valla raamatukogusid info edastamiseks, luues neisse avalik internetipunkt e-teenuste kasutamiseks ning muutes raamatukogud multifunktsionaalseks.

2020.-2021. a

Kommunikatsioonijuht, kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem, IT juhtivspetsialist, Valga Keskraamatukogu direktor

 

1.7 Korraldada valla juhtide, teenistujate ja töötajate regulaarseid kaugtööpäevi teeninduskeskustes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

2020. a novembri teisipäevadel toimusid vallavalitsuse liikmete ja teenistujate vastuvõtud valla teeninduskeskustes. Vastuvõtte jätkatakse 2021. aastal.

1.8 Jätkata valla ajalehe väljaandmist kahekeelsena, suurendada selle mahtu ning sisukust kajastades rohkem kogukondade tegemisi.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, kogukonnad

Leht ilmub eesti ja vene keeles.

1.9 Tõsta valla veebilehe kasutajasõbralikkust.

2020.-2021. a

Kommunikatsioonijuht, IT juhtivspetsialist

 

1.10 Muuta dokumendiregister kasutajasõbralikumaks, et info oleks kergemini leitav.

Pidev tegevus

IT juhtivspetsialist

 

1.11 Viia läbi esmaste digipädevuste koolitused eakamale elanikkonnale, et suurendada oskusi e-teenuste kasutamiseks ning teabe leidmiseks.

2021. a

IT juhtivspetsialist

Digipädevuse töötoad toimusid 2020. a  novembris kahel korral Valga väärikate ülikooli liikmetele.

 

2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel

TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

TÄITMINE

2.1 Töötada välja kaasava eelarve rakendamise kord ning selle rakendamine.

2021. a

Rahandusteenistuse juhataja

 

2.2 Koolitada nii poliitikuid kui teenistujaid kaasava poliitikakujunduse põhimõtete ja meetodite osas ning ergutada senisest tihedamaks koostööks vallaelanikega.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

 

2.3 Kaasata kogukonna eestvedajad valla erinevate valdkondade töörühmadesse ja aruteludesse ning eelarve, planeeringute ja arengukavade koostamise protsessi juba varasest faasist.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Toimub.

2.4 Käivitada regulaarsed valdkondlikud ümarlauad (noored, ettevõtjad, kogukonna eestvedajad jne) ning korraldada kogukondi puudutavate teemade osas küsitlusi, arutelusid ja rahvakohtumisi.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Kogukonna võrgustiku ümarlaud  toimus 2020. a üks kord. Toimunud on rahvakohtumised valla strateegiliste arengudokumentide koostamisel. Läbi on viidud rahvaküsitlusi.

2.5 Kasutada kogukonnale olulise info edastamiseks või selle saamiseks kogukonnakomisjoni, külavanemaid, infoliste ja võrgustikke.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Kogukonnakomisjoni kaudu on  kogukondadele edastatud erinevat infot.

2.6 Lisada teenistujate fotod valla veebilehele, nimed kabinettide ustele ja majajuhti, vastuvõtuajad majajuhti ning valla veebilehel asevallavanemate kontaktide juurde nende valdkonnad.

2021. a

Kommunikatsioonijuht, vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja

Asevallavanemate valdkonnad on kodulehel märgitud.

2.7 Tähistada valla sünnipäeva näiteks vallamajas lahtiste uste päevaga. Valga vald moodustus 22.10.2017 Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla ühinemisel.

Sünnipäeva nädalal oktoobris

Vallavalitsus

 

2.8 Algatada erinevaid tunnustamisi  (lastesõbralik ettevõte, aktiivne vabatahtlik, sõbralik vallaametnik jne)

Kord aastas

Vallavalitsus, kogukond

 

2.9 Jätkata uute ja olemasolevate teenistujate tutvustamist valla veebilehel ja ajalehes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

Uusi töötajaid tutvustatakse.

 

3. Kodanikuaktiivsuse toetamine

TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

TÄITMINE

3.1 Kaardistada avalike teenuste vajadus ning valla erinevate piirkondade ühenduste eeldused ja võimekus tegutseda valla partnerina avalike teenuste osutamisel.

2020.-2021. a

Arenguvaldkonna asevallavanem

 

3.2 Kehtestada külavanema statuut ning toetada külavanema valimise protsessi ning kaasata ka noori sellesse.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Külavanema statuut on kehtestatud. Tutvutud on Põlva ja Otepää valla külavanemate tegemistega.

3.3 Koolitada kogukonna eestvedajaid sh külavanemaid.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

2020. a detsembris toimub kogukonna kaasamise koolitus.

3.4 Kaasata valla teenistujaid kogukonna kokkusaamistesse.

Pidev tegevus

Kogukonnad

 

3.5 Ette valmistada valla ametlik tunnustuste kehtestamise kord ning selle alusel korraldada tunnustusüritusi (noored, noorsootöötajad, vabatahtlikud, sportlased, kogukonna eestvedajad, aktiivsed kodanikud, ettevõtjad jne).

2021. a

Kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem

 

 

4. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine

TEGEVUS

TÄHTAEG

TÄITJA

TÄITMINE

4.1 Luua aktiivsete noorte võrgustik ja list info jagamiseks.

Pidev tegevus

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Hetkel liigub info peamiselt noortekeskuste kaudu.

4.2 Hoida sidet vallast mujale õppima läinud noortega pakkudes neile praktikakohti (sealhulgas kogukonnatöö praktikat), uurimustöö ja diplomitöö teemasid, elamispinda tagasipöördumisel valda jms.

Pidev tegevus

Kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja

 

4.3 Töötada välja koos noortega noortevolikogu moodustamise põhimõtted. Luua noortevolikogu ja kaasata noored valla volikogu ja selle komisjonide töösse.

2021. a

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Planeeritud alustada noortevolikogu moodustamisega hiljemalt aastal 2021.