13/12/22

VALGA VALLA AVATUD VALITSEMISE TEGEVUSKAVA

Vastu võetud Valga Vallavalitsuse 27. novembril 2019 toimunud istungil protokollilise otsusega.

Muudetud Valga Vallavalitsuse 30. novembri 2020, 14.  märtsi 2022 ja 12. detsember 2022 istungi protokollilise otsusega.

 

Valga valla tegevuskava on koostatud, et süvendada koostööd vallavõimu ja vallaelanike vahel parema elukeskkonna ja tugevama kogukonnatunde saavutamiseks.

Tegevuskava koostamisel on aluseks võetud ühinemis- ja koalitsioonileping, valla arengukava, E-riigi Akadeemia ettepanekud ning rahvaaruteludel kogutud info.

1. Avaliku võimu tegevuse läbipaistvuse suurendamine ja ligipääsu tagamine vastavale infole

TEGEVUS

TÄHTAEG

VASTUTAJA

TÄITMINE

1.1 Avalikustada volikogu liikmete istungitest ja volikogu komisjonidest osavõtt.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

Volikogu liikmete osavõtt istungitest ja komisjonidest kajastub protokollides.

1.2 Luua võimalus veebiteel koosolekutel osalemiseks.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

Võimalus loodud.

1.3 Muuta volikogu istungid reaalajas veebis jälgitavaks.

Pidev tegevus

Vallavolikogu

Alates 2021. aasta augustist on kõik  volikogu istungid reaalajas jälgitavad.

1.4 Avaldada valla eelarve kohta info valla veebilehel.

Pidev tegevus

Rahandusteenistuse juhataja

Eelarve on valla kodulehel avaldatud.

1.5 Üle vaadata valla teeninduskeskuste asukohad ning funktsioonid, et tagada kogukonnale kvaliteetne teenus. Kaaluda teeninduskeskuste viimist raamatukogudesse.

2022.–2023. a

Vallasekretär

2022. a novembrist asub Õru teeninduskeskus Õru Lasteaed-Algkoolis.

1.6 Muuta valla raamatukogud info edastamise kohaks, pakkuda kogukonnale abi e-teenuste kasutamisel ning luua neisse võimalusel ja vajadusel kaugtöökohad.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem, IT spetsialistid, Valga Keskraamatukogu direktor

Järjepidevalt tegeletakse info edastamisega. Alates suvest 2022 on raamatukogudes olemas kaugtööarvutid. E-teenuste osas aidatakse inimesi pidevalt.

1.7 Korraldada valla juhtide, teenistujate ja töötajate regulaarseid kogukondade külastusi ja kaugtööpäevi teeninduskeskustes ning raamatukogudes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist,

On toimunud valla juhtide vastuvõtud teeninduskeskustes, kultuurimajades ja raamatukogudes.

1.8 Jätkata valla ajalehe väljaandmist ning kajastada rohkem kogukondade tegemisi.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, kogukonnad

Leht ilmub kahekeelsena, venekeelne osa on iga lehe vahel alates jaanuarist 2022. Igas lehes kajastatud kogukonnas toimuvat (üritused, persoonilood).

1.9 Tõsta valla veebilehe kasutajasõbralikkust ja muuta see informatiivsemaks. Edastada infot sotsiaalmeedia kanalites ja raadios.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht, IT-spetsialistid

Veebileht on pidevas arendamises. Aktiivselt kasutatakse sotsiaalmeedia kanaleid ja raadiot info edastamiseks.  

1.10 Viia läbi esmaste digipädevuste koolitused eakamale elanikkonnale, et suurendada oskusi e-teenuste kasutamiseks ning teabe leidmiseks.

Pidev tegevus

IT-spetsialistid, kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

On toimunud digipädevuse töötoad Valga väärikate ülikooli liikmetele. Valgamaa Kutseõppekeskuses osalesid eakad arvutikasutamise baaskoolitusel.

1.11 Viia ellu mainekujundus ja turundus projekte.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

 

 

2. Dialoogi arendamine elanikega neid puudutavate otsuste ettevalmistamisel

TEGEVUS

TÄHTAEG

VASTUTAJA

TÄITMINE

2.1 Kaasava eelarve rakendamine ning võimalusel toetust mittesaanud oluliste ideede lisamine valla eelarvestrateegiasse.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist, vallavalitsuse kogukonnakomisjon, vallavalitsus

 

2.2 Koolitada teenistujaid kaasava poliitikakujunduse põhimõtete ja meetodite osas ning ergutada senisest tihedamaks koostööks vallaelanikega.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

 

2.3 Kaasata kogukonna eestvedajad valla erinevate valdkondade töörühmadesse ja aruteludesse ning arengukavade koostamisse.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Kaasamine toimub.

2.4 Käivitada valdkondlikud ümarlauad (noored, ettevõtjad, kogukonna eestvedajad jne) ning korraldada kogukondi puudutavate teemade osas küsitlusi, arutelusid ja rahvakohtumisi.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Kogukonna võrgustiku kohtumised kolm korda aastas Leader projekti raames. Lisaks kohtumised arengukava ja planeeringu koostamisega seoses.

2.5 Kasutada kogukonnale olulise info edastamiseks või selle saamiseks kogukonnakomisjoni, infoliste ja võrgustikke.

Pidev tegevus

Vallavalitsus

Kogukonnakomisjoni roll info edastajana saab olla suurem.

2.6 Lisada teenistujate fotod valla veebilehele, nimed kabinettide ustele ja majajuhti, vastuvõtuajad majajuhti ning valla veebilehel asevallavanemate kontaktide juurde nende valdkonnad.

2022. a

Kommunikatsioonijuht, vallavara- ja hooldusteenistuse juhataja

Asevallavanemate valdkonnad kodulehel olemas. Valla juhtide ja osade teenistujate fotod kodulehel olemas. Kõik fotod saavad avaldatud 2022. aastal.

2.7 Tähistada valla sünnipäeva. Valga vald moodustus 22.10.2017 Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla ühinemisel.

Sünnipäeva nädalal oktoobris

Vallavalitsus

2022. a okt tähistati valla sünnipäeva: lahtiste uste päev, töövarju päeva, aaretejaht, viktoriin raamatukogus, sõbraliku teenistuja tunnustamine.

2.8 Jätkata uute ja olemasolevate teenistujate tutvustamist valla veebilehel ja ajalehes.

Pidev tegevus

Kommunikatsioonijuht

Uute inimeste tutvustamine toimub. Spordinädala raames tutvustati spordiga tegelevaid teenistujaid.

 

3. Kodanikuaktiivsuse toetamine

TEGEVUS

TÄHTAEG

VASTUTAJA

TÄITMINE

3.1 Arendada kogukonnavõrgustikku ja koolitada eestvedajaid.

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Toimuvad regulaarsed kogukonnavõrgustiku kokkusaamised.

3.2 Korraldada koostöös kogukonnaga identiteeti tugevdavaid üritusi.

 

Pidev tegevus

Kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist

Maal elamise päeva korraldamine.

3.3 Kaasata valla teenistujaid kogukonna kokkusaamistesse.

Pidev tegevus

Kogukonnad

Teha üleskutse kogukonnale kaasamaks valla teenistujaid ja ametnikke.

3.4 Tunnustada ja korraldada tunnustusüritusi.

Pidev tegevus

Kultuuri- ja haridusvaldkonna asevallavanem, kultuurispetsialist

2022. a toimus aasta sõbralikuma teenistuja valimine. Toimub aasta isa ja aasta ema valimine.

 

4. Noorte osaluse ja omaalgatuse ergutamine

TEGEVUS

TÄHTAEG

VASTUTAJA

TÄITMINE

4.1 Jagada infot aktiivsete noorte võrgustikule.

Pidev tegevus

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

Hetkel liigub info peamiselt noortekeskuste kaudu. Facebookis on võimalus kasutada Valgamaa noorte infogruppi ja kodulehte tankla.net.

4.2 Hoida sidet vallast mujale õppima läinud noortega pakkudes neile praktikakohti (sealhulgas kogukonnatöö praktikat), uurimustöö ja diplomitöö teemasid, elamispinda tagasipöördumisel valda jms. Luua konkreetne sündmus kord aastas noorte kokku kutsumiseks (nt pikniku vormis, Noored koju! vms)

Pidev tegevus

Kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja, haridusspetsialist

 

4.3 Noortele töövarjunädala võimaluse pakkumine.

Oktoober– november

Spordi- ja noorsootöö spetsialist

2022. a olid töövarjud vallavalitsuses.

4.4 Koostöös noortega töötada välja noorteaktiivi moodustamise põhimõtted. Luua noorteaktiiv ja kaasata noored vallavolikogu ja selle komisjonide töösse.

2022. a

Spordi- ja noorsootöö spetsialist