Vallavara müügi- ja renditeated

Enampakkumiste teated:

 

 

Valga Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise Valga linnas, Kesk 19 asuva hoone (Klassmanni maja) kasutusse andmiseks.

Valga Vallavalitsus otsustas pikendada pakkumiste esitamise tähtaega Kesk tn 19. Valga linn asuva hoone kasutusse andmiseks. Uus tähtaeg pakkumiste esitamiseks on 15. august 2022 kell 11.00. Pakkumised avatakse enampakkumise komisjoni poolt 16. august 2022

 

 1. Taust

Hoone asub Valga linna ajaloolises südames, kesklinna muinsuskaitsealal, linnatuumiku ühe kesksema ja kasutatavama tänava - Riia tänava ääres. Hoonest ida poole jääb Jaani kirik, kagu poole Valga Raekoda koos selles asuva turismiinfokeskusega ning  lääne poole Valga linna uus keskväljak ja jalakäijate tänav, mis ühendab keskväljaku Valga-Valka ühise linnasüdamega.

Hoone näol on tegemist Valga linna vanima puitehitisega, mille restaureerimiseks on saadud toetus Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmi meetmest "Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes". Projekti käigus antakse hoonele tagasi tema endisaegne funktsioon äriruumidena.

Hoone kasutusse võtmine ärilisel eesmärgil on oluline, et meelitada kesklinna nii kohalikke elanikke kui turiste, taastada vanalinna elu- ja äritegevus ning suurendada keskväljaku atraktiivsust ja kasutatavust.

Antud projekt aitab saavutada Valga Vallavalitsuse eesmärki koondada elu tagasi ajaloolisse linnasüdamesse, tõsta linnatuumiku tähtsust kogukonna jaoks, tuua ala äärelinna staatusest välja ja muuta see valgalastele eelistatuimaks rahvaürituste ja vaba aja veetmise kohaks.

Eelpoolnimetatud eesmärkide täitmiseks soovib Valga Vallavalitsus leida hoonele kasutaja(d), kes hindavad oma tegevuses keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku majandamise põhimõtteid ning kelle pakutavad teenused sobituvad  ajaloolise linnasüdame miljöö ja olemusega aidates tõsta keskväljaku kasutatavust.

 

 1. Hoone kirjeldus

Kasutusse antav hoone asub Valga linnas, aadressil Kesk tn 19, katastritunnus 85401:003:2820. Tegemist on kahekorruselise (põhi- ja katusekorrus) puithoonega. Hoone on hetkel kasutuseta. Hoone restaureerimiseks on koostamisel ehitusprojekt. Ehitusprojekt näeb ette järgneva ruumiprogrammi:

 • esimesel korrusel asub kaks eraldi sissepääsuga äriruumi – Lõunasaal ja Põhjasaal. Lõunasaali pindala on 78,6m2. Põhjasaali pindala on 87,5m2. Lisaks on esimesel korrusel tehnoruum, koridor ja mõlemast saalist ligipääsetav inva-WC;
 • hoone keskosas on trepikoda, mida mööda pääseb katusekorrusele;
 • teisel korrusel on katuseaknaga koridor, millest pääseb kahele poole eraldi ruumidesse. Lõunapoolse ruumi pindala on 38,7m2, põhjapoolse ruumi pindala 57,7m2. Lisaks on II korrusel mõlemast ruumist ligipääsetav WC.

Siseruumidele lisandub hoone loodenurka projekteeritud väliterrass pindalaga 84m2.

Ruumid on projekteeritud selliselt, et hoone saab kasutusse võtta nii tervikuna ühe rendipinnana kui kahe eraldi rendipinnana.

Hoone juurdepääsetavus on väga hea - maja ees on avalik parkla, kuhu pääseb linna tuiksoonelt Riia ja Kesk tänavalt, hoone kolmes küljes on kõnniteed. 

Restaureerimise järgselt on hoones kaugküte, vesi, kanalisatsioon ja internetiühendus.

 

 1. Kasutusse andmise eesmärk, otstarve ja viis

3.1 Hoone kasutusse andmise eesmärk on leida Kasutaja(d), kes täidaks hoone oma teenustega ja punktis 4.11 kirjeldatud sisutegevustega.

3.2 Ruumid antakse tasuta kasutada punktis 4 kirjeldatud tingimustel.

3.3 Kasutaja(d) kaasatakse hoone projekteerimisse, et ruumid saaks kohandatud vastavalt tulevase rentniku planeeritud tegevussuunale.

 

 1. Tingimused

4.1 Pakkumise võivad esitada füüsilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, juriidilised isikud ning juriidilistest isikutest moodustatud ühisosalejad. Füüsilise isiku pakkumise puhul on eelduseks juriidilise isiku asutamine hoone valmimise ajaks.

4.2 Ruumid antakse kasutusse tähtajaliselt perioodiks kevad-suvi 2023- detsember 2030.

4.3 Kasutusse antud ruumides peab toimuma avalikusele suunataud äritegevus, ehk ruumid peavad olema regulaarselt avalikkusele ligipääsetavad.

4.4 Kasutaja peab tegevusega alustama hiljemalt 3 kuu jooksul pärast hoone restaureerimistööde lõppemist ja kasutusloa saamist (eeldatavalt kevad-suvi 2023).

4.5 Kasutaja kannab kasutusse antud  ja üldkasutatavate ruumide kasutamisega seotud jooksvad kulud (soojusenergia, vesi, elekter, valve, jäätmevedu, koristus, territooriumi korrashoid jm) osas, mis vastab proportsionaalselt tema poolt renditava pinna suurusele ja vastavalt esitatud arvetele.

4.6 Äritegevuseks vajaliku inventari soetab Kasutaja.

4.7 Kasutaja peab rendiperioodil tagama oma vahenditega hoone ja selle ümbruse tavapärase korrashoiu ja hoolduse.

4.8 Kasutaja peab tagama oma vahenditega rendiperioodil hoone ja selle ümbruse tavapärase korrashoiu ja hoolduse.

4.9 Kasutaja vastutab pakutavate kaupade või teenuste kvaliteedi ja nõuetekohasuse eest.

4.10 Kasutaja järgib keskkonnasõbraliku majandamise põhimõtteid.

4.11 Kasutajal on kohustus kindla intervalliga korraldada kohalikku kogukonda ja kultuurielu võimestavaid ühistegevusi ja  sündmusi (teemaõhtud, loengud, arutelud, klubiõhtud vms). Sündmused peavad olema silmaringi avardavad, eristuvad ja inspireerivad ning aitama kaasa tugeva linnakogukonna tekkele. Eelistatud on piirkonna pärandit (kultuur, linnaruum, vaimne pärand) väärtustavate ja selle teadvustamisele ja kaitsele kaasa aitavate tegevuste korraldamine.

4.12 Hoone teisel korrusel tagab Kasutaja eelneval kokkuleppel kogukonna mittetulundusühendustel ja Valga Vallavalitsusel võimaluse ruume vajadusel kasutada koosolekuteks, seminarideks, avalikeks väljapanekuteks, kogukonnakohvikuna, õpitubade ja paranduskohvikute korraldamiseks jms tegevusteks. Konkreetsed tingimused  teise korruse ruumide kasutamiseks töötatakse välja koos eduka pakkumuse teinud ettevõtja(te)ga.

 

 1. Pakkumise sisu

Pakkumine peab sisaldama:

 • Pakkuja nime (ettevõtte puhul ettevõtte ärinime ja registrikoodi), aadressi ja  kontaktandmeid;
 • Pakkuja kirjalikku nõusolekut ruumide kasutusse võtmiseks eelläbirääkimistega pakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • Informatsiooni selle kohta, millises ulatuses ruume kasutusse soovitakse võtta (Põhjasaal, Lõunasaal, kogu hoone);
 • Pakkuja visiooni ruumide kasutusele võtmiseks sh pakutavate tegevuste kirjeldust, sihtgrupi kirjeldust, hoone avatuna hoidmise põhimõtteid.  Võimalusel tuua välja loodavate töökohtade arv, tegevuste keskkonnasäästlikkus, hoone avatuna hoidmise aeg muu pakkuja hinnangul oluline informatsioon, mis on oluline pakkumise sisu hindamiseks ja aitab kaasa eesmärgi saavutamisele (maksimaalselt üks A4 lehekülg);
 • Kogukonna kaasamistegevuste kontseptsiooni (maksimaalselt üks A4 lehekülg);
 • Pakkuja senise tegevuse lühiülevaadet ja kirjeldust pakkuja senise kogemuse/pädevuse kohta pakutavas valdkonnas;
 • Finantsplaani 3 esimese tegevusaasta kohta.

 

 1. Pakkumuse esitamine

6.1 Pakkumise esitamise tähtaeg on 15. august 2022 kell 11.00. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis. Pakendile tuleb märkida pakkuja täpne nimi, kontaktandmed ja tekst „Eelläbirääkimistega pakkumine, Kesk tn 19". Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

6.2 Pakkumiste avamine komisjoni poolt toimub 16. august 2022.

6.3 Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist nende esitamise järjekorras. Läbirääkimistel saab pakkuja anda selgitusi ja vastuseid komisjoni küsimustele. Läbirääkimiste arutelusid ei avalikustata.

6.4 Peale läbirääkimiste lõppemist on kõikidel läbirääkimistel osalenud pakkujatel õigus esitada lõplik pakkumine komisjoni poolt sätestatud tähtajaks.

 

 

 1. Võitja väljaselgitamise alused

7.1 Eelläbirääkimistega pakkumisi hindab Valga vallavalitsuse enampakkumise komisjon.

7.2 Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus ja tunnistab edukaks kõrgeima hindamistulemuse saanud pakkumise.

7.3 Pakkumusi hinnatakse neljas kategoorias lähtuvalt järgmistest hindamiskriteeriumitest:

1) pakkuja esitatud hoonesse planeeritavate tegevuste kirjeldus, sobivus ajaloolise kesklinna ja taustainformatsioonis kirjeldatud eesmärkidega  – 30% tulemusest

2) kogukonna kaasamistegevuste kontseptsioon – 30% tulemusest

3) pädevus ja/või varasem kogemus pakutavas valdkonnas – 20% tulemusest

4) tegevuse jätkusuutlikkus esitatud finantsplaani põhjal – 20% tulemusest

7.4 Sobiva pakkumise puudumisel on vallavalitsusel õigus tunnistada eelläbirääkimistega pakkumine nurjunuks.

 

 1. Ruumidega tutvumine

Pakkuja peab olema tutvunud koos pakkumise kutsega esitatud hoone eelprojektiga ja hoonega. Hoone ja hoone eelprojektiga saab tutvuda tööpäevadel, leppides eelnevalt aja kokku kontaktisikuga: Lea Vutt, e-post: lea.vutt@valga.ee, telefon 58874836.