10.05.22

TOETUSE TAOTLEMINE

NB! Valga vallas hakatakse hüvitiste taotlusi vastu võtma alates 11. jaanuarist 2022.

Vabariigi Valitsus otsustas 28. oktoobril 2021. a toetada energiakulude hinnatõusu leevendamiseks vähemkindlustatud ja keskmise sissetulekuga peresid. Omavalitsuste kaudu hüvitatakse peredele 2021. a septembrist 2022. a märtsini (kaasa arvatud) 80 % energia tavapärast hinnataset ületavast summast.

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus 03.03.2022 alla mediaankeskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd saab kohalike omavalitsuste kaudu toetust küsida ka aprillikuu elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete eest. Kokku saab seega energiahindade kallinemiseks hüvitist kaheksa kuu eest.

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse maksmist alustati jaanuaris 2022 ja taotluste esitamise tähtaega pikendati kuni 2022. aasta 12. juunini ning võimalik on taotleda tagasiulatuvalt (al septembrist 2021) ühe või mitme kuu  kohta vastavalt taotleja soovile tarbimise alusel koostatud arvete osas. Vallavalitsus soovitab tingimustele vastavatel toetuse taotlejatel vaadata üle ja koguda kokku oma eelnevate kuude energiaarved. Taotluse saab vormistada ka e-keskkonnas SPOKU

Valga vallas on gaasiküttel vaid üks kortermaja ja gaasiküttel eluruumides elav pere võib gaasiarvete eest toetust saada, kui pere vastab toetuse saamiseks vajalikele tingimustele. Kaugkütte hind Valgas (55,25 €/MWh) on madalam kompenseerimisele kuuluvast hinnatasemest 78 €/MWh (7,8 s/kWh), seega puudutab järgnev teave elektrienergiale tehtud kulutuste hüvitamist.

ÕIGUS HÜVITISELE

Õigus hüvitisele on üksi elaval isikul või perekonnal, kelle summaarne netosissetulek (maksudejärgne sissetulek) on allpool 2021 aasta prognoositud mediaansissetulekut - 1 126 eurot. Iga järgmise 14aastase ja vanema  leibkonnaliikme kohta on sissetuleku piirsumma koefitsiendiga 0,5 (563 eurot) ja alla 14aastasel koefitsiendiga 0,3 (337,80 eurot).

Valga vallas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Valga omavalitsusse registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Valga valda registreeritud).

Õigus hüvitisele on näiteks:

 • Üksi elav täiskasvanu - 1 126 eurot;
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 1 463,80 eurot;
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 1 689 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) - 2 026,80 eurot;
 • 3 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) - 2 252 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased) - 2 364,60 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) - 2 589,80 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased) - 2 815 eurot.

Sissetulekud, mida toetuse arvutamisel arvesse võetakse: Rahandusministeeriumi infoleht, korduma kippuvad küsimused (KKK)

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta ning vallavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh)
 • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
 • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh)

Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 400 kWh, ühikuhind on seega 25 s/kWh (kogukulu : kogus x 100), ülekulu on järelikult 13 s/kWh (25-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust (80% üle 12 s/kWh) ehk 10,4 s/kWh x 400 kWh = 41,60 €.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

Millised on võimalused taotluse esitamiseks?

 • Kiireim ja mugavaim on esitada taotlus Valga valla e-iseteeninduse SPOKU kaudu. Vajalik sisselogimine ID-kaardi, mobiili-ID või smart-ID-ga;
 • Saates digitaalselt allkirjastatud dokumendid e-posti aadressil energiatoetused@valga.ee. Toetuse taotluse blanketi saab alla laadida SIIT.  Avaldus võib olla ka vabas vormis, kuid sellele tuleb lisada energiakulude arved (mitte maksekviitungid).
 • Kohale tuues aadressile Kungla 12, I korrus. Palume tulla peauksest, Kungla tn poolt.
Energiatoetuse taotlusi võtavad vastu kõik Valga Vallavalitsuse toimetulekutoetust menetlevad sotsiaaltöö spetsialistid ja lisaküsimuste korral palume pöörduda:   
Taotlusi võetakse vastu: teisipäeviti 10-12 ja 13-16

 

 

Kui taotleja taotluse täitmisel nõustamist ei vaja, palume paberkandjal taotlusdokumendid margistamata ümbrikus panna peaukse kõrval olevasse kirjakasti. Paberkandjal esitatud taotlused saab tuua ka Valga Vallavalitsuse (Puiestee 8) kirjakasti.

NB! Kindlasti lisage taotlusele kontakttelefon, et vajadusel saaksime andmeid täpsustada ja kontrollige et pangakonto number on õigesti kirjutatud.
 

IT valdkonna küsimustes pöörduda: IT spetsialist Villar Sikk, tel 5302 1447; 766 9917, villar.sikk@valga.ee

Rohkem infot: https://www.rahandusministeerium.ee/.../energiakulude..