Valga-Valka Mobility (Piiriülese tööturu integratsiooni ja tööhõive edendamine)

 

Valka-Valga Mobility (Piiriülese tööturu integratsiooni ja tööhõive edendamine)

„Üks linn, kaks riiki" on Valga ja Valka linnades loosung. Kaksiklinn moodustab ainulaadse ühtse piiriäärse keskkonna. Kaks linna ja kaks riiki on omavahel tihedalt seotud, piir on siin pigem formaalsus. Inimesed on igapäevaselt seotud piiriüleste tegevustega, kuid haldus- ja juhtimisprotsessid on Valkas ja Valgas erinevad, sealhulgas ka ettevõtluskeskkond ja tööturupoliitika. Statistiliste andmete kohaselt ületab iga päev Eesti-Läti piiri üle 1000 inimese. Eesti-Läti programmi arutelul 2013. aastal toodi välja olulisemad tööhõive kitsaskohad, milleks on napp keelteoskus ning vajadus muutuda piiriülese tööhõivealase info liikumist, teavet sotsiaalkindlustuse, töökeskkonna jm kohta.

 

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärgiks on arendada piiriülest koostööd tööandjate ja töövõtjate seas. Projekti raames viiakse läbi uuring olukorra kaardistamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks. Lisaks korraldatakse mitmeid erinevaid üritusi nii tööotsijatele (töömessid, infoseminarid) kui ettevõtjatele (kontaktüritused). Planeeritud on eraldi teavitustegevused (ajaleht, interaktiivne info). Projekti käigus püütakse lihtsustada piiriüleseid tööotsinguid ning toetatakse ettevõtjaid töötajate otsingu protsessis, võimaldades projekti raames tõlkida saada olevate töökohtade infot ning pakkudes nõustamist piiriülestele tööotsijatele ja tööandjatele. Projekti laiem eesmärk on edendada ettevõtete piiriülest koostööd ning ettevõtlust üleüldiselt.

Programm:
Eesti-Läti piiriülene koostööprogramm

Fond:
Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti partnerid:
Juhtpartner on Läti Riiklik Tööhõiveamet (The State Employment Agency of Latvia). Projektipartneriteks on Valka Kihelkonna Duuma (Valkas Novada Dome), Eesti Töötukassa ja Valga Vallavalitsus

Projekti elluviimise periood:
Ajavahemik 01.08.2017 - 31.07.2019

Projekti eelarve:
Projekti kogu eelarve 422 683,98 eurot, millest toetus 359 281,38 eurot

Valga Linnavalitsuse / eelarve on 94 970 eurot, sh Eesti-Läti piiriülene kootööprogrammi toetus 80 724,50 eurot.

Valga/Valka ettevõtluse ja tööjõu liikumise uuringu vahearuanne veebruar 2019.

Projekti raames väljaantud infolehed "Töö Valgas-Valkas":

Detsember 2017 eestikeelne, venekeelne

Märts 2018 eestikeelne, venekeelne

Juuni 2018 eestikeelne, venekeelne

September 2018 eestikeelne, venekeelne

Detsember 2018 eestikeelne, venekeelne

Märts 2019 eestikeelne, venekeelne

Juuli 2019 eestikeelne, venekeelne

Valdkonnaga tegelevad töötajad

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Ettevõtlusspetsialist

Triin Roo

766 9953
5349 8683

triin.roo@valga.ee

Kabinet 309

 

See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.