Avaliku ürituse ja avaliku koosoleku korraldamine

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avaliku ürituse pidamine selliselt, et seal oleks tagatud kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, samuti eesmärgiga koordineerida linnas korraldatavate avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordiürituste toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi.

Avalikuks ürituseks loetakse vabas õhus korraldatavaid kontserte, etendusi, tantsuõhtuid, spordivõistlusi, näitusi, laatu, reklaamiüritusi, rongkäike ja muid taolisi sündmusi, mis toimuvad Valga valla haldusterritooriumil. Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud loa olemasolul ja selles märgitud tingimustel. Avalike ürituste korraldamise korda reguleerib Valga vallas Valga Vallavolikogu poolt 26. oktoobril 2018 vastu võetud määrus "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Avaliku ürituse korraldamiseks on tarvis esitada vallavalitsusele avaliku ürituse loa taotlus, liikluspiirangu puhul ka liiklusskeem vähemalt 20 päeva enne ürituse läbiviimist kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega. Ürituse toimumine tuleb eelnevalt kooskõlastada Valga politseijaoskonna (telefon 612 3000; e-post louna@politsei.ee) ja Lõuna Päästekeskuse Viljandimaa-Valgamaa päästepiirkonnaga (telefon 435 4512, 517 0447; e-post louna@rescue.ee). Korraldaja kohustub liikluskorralduse muudatusega kaasnevast üritusest teavitama Valga valla haldusterritooriumil ühistransporditeenust osutavat asutust vähemalt 5 päeva enne ürituse toimumist. Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest vallavalitsus hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Täidetud taotluse palume saata e-posti aadressile: valga@valga.ee või tuua vallavalitsuse tööaegadel Valga vallavalitsusse aadressile Puiestee 8, Valga. Taotluse saab esitada ka elektrooniliselt:

Esita e-taotlus

Avaliku koosoleku korraldamine

Avalik koosolek on inimeste koosolemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosolekuna mõistetakse väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või muud meeleavaldust. Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega. 

Koosoleku korraldaja teatab koosoleku pidamisest politsei prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva, kuid mitte varem kui kolm kuud enne koosoleku pidamise päeva. Avaliku koosoleku kooskõlastamise kohta vaata lähemalt siit.

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud:

Kultuurispetsialist

Kaisa Kerge

5194 2592

kaisa.kerge@valga.ee

Vastuvõtt:
K 16.00-18.00
Kabinet 109

 

Spordi- ja noorsootöö spetsialist
 

Tõnu Vahtra

5301 1787

tonu.vahtra@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 108