Valga valla detailplaneeringud

8.11.23

 

Menetletavad detailplaneeringud

Planeerimismenetlus on avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja avaldada koostatava planeeringu kohta arvamust. Oma arvamuse saab esitada Valga Vallavalitsuse e-postile valga@valga.ee või postiaadressile Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald, 68203 Valgamaa.

 

Valga linna Pikk tn 1 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Pikk tn 1 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda Räni oja kaldale, Pikk tn 1 maaüksusele funktsionaalse ja kaasaegsetele nõudmistele vastava Circle K teenindusjaama uue teenindushoone ja teeninduseks vajalike rajatiste ehitamist. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha. Planeeringuala asub Valga linna Pika ja Tartu tänava ringristmiku kõrval. Planeeringualasse on hõlmatud Pikk tn 1 maaüksus (katastriüksuse tunnus 85401:011:0060) terviklikult ja Räni org 3 maaüksus (katastriüksuse tunnus 85501:001:0884) osaliselt.

Algatamise otsus

Lisa 1. DP piir ja lähteseisukohad

Lisa 2. KSH eelhinnang 

Valga linna Metsa tn 28 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering (kehtestatud)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Valga linna Priimetsa tootmis- ja ettevõtlusalale Metsa tn 28 maaüksusele uus tootmis- ja ettevõtlushoonete kvartal, mis tagab ettevõtetele kaasaegsed tingimused tootmise ja ettevõtlusega tegelemiseks. Selleks jagatakse olemasolev Metsa tn 28 maaüksus väiksemateks kruntideks ning määratakse maakasutus- ja ehitustingimused. Selgitatakse välja arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused.

Metsa tn 28 DP

Algatamise korraldus

Lisa 1_DP piir ja lähteseisukohad

Kooskõlastuste koondtabel

Vastuvõtmise korraldus

Kehtestamise korraldus

 

Valga linna Jaama pst 2 krundi detailplaneering (kehtestatud)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Valga linna Kesklinna asumisse Jaama pst 2 krundile kaasaegne kaubandus- ja teenindushoone, mis tihendab kesklinna hoonestust ja tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7 800 m2. Planeeringuala asub Valga kesklinnas (Kesklinna asum), olles kontaktis linna peamise arenguteljega Valga raudteejaam (Jaama puiestee) - Vabaduse tänav (peamine äritänav) -Kesk tänav - Valga keskväljak - Valga-Valka piiriala. Planeeringualasse on hõlmatud terviklikult Vabaduse tn 38 ja Võru tn 1 maaüksus ning osaliselt Jaama puiestee, Vabaduse tänava ja Võru tänav T1 maaüksused.

Jaama pst 2 DP

Algatamise korraldus

Kehtestamise korraldus

Lisa 1. DP piir ja lähteseisukohad

Lisa 2. KSH eelhinnang

Kooskõlastuste koondtabel

 

Valga linna Kungla tn 37 krundi detailplaneering (kehtestatud)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada Vaksali asumisse Kungla tn 37 maaüksusele kaasaegne kaubandus- ja teenindushoonete kompleks, mis täiendab linna kaubanduskeskuste võrgustikku ja tõstab piirkonna elukeskkonna kvaliteeti. Eelkõige täieneb piirkonna elanikele teenuste kättesaadavus elukoha lähedal ning muutub atraktiivsemaks Pika tänava kui põhitänava kontaktala. Planeeringuala suurus on 1,6 ha. Planeeringuala asub Valga linna Vaksali asumis Pika, Kungla ja Peetri tänavate vahelisel alal. Planeeringuala hulka on arvatud ka Kungla tn 37 maaüksusega piirnevate tänavate osad, et tagada planeeringuga Kungla tn 37 krundi ühendamine avalikult kasutatavate tänavatega ning kavandada kõigi ühiskonnaliikmete loogiline ja turvaline liikumine planeeringualale.

Algatamise korraldus

Lisa 1_DP piir ja lähteseisukohad

Lisa_2_KSH Eelhinnang Valga linn Kungla tn 37 DP

Vastuvõtmise korraldus

Detailplaneeringu materjalid

Kooskõlastuste koondtabel

Kehtestamise korraldus

Valdkonnaga tegelev ametnik:

Planeeringute juhtivspetsialist

 

Lenna Hingla

 

5860 1234

lenna.hingla@valga.ee

Kabinet 211