Täiskasvanud isiku hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

Täiskasvanud isiku hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

Igapäevases elus toimetulekuks kõrvalabi vajavale isikule määratakse tema soovi korral  hooldaja. Hooldajaks võib olla täisealine sugulane, hõimlane, sõber, naaber.  Hooldaja määratakse juhul, kui hooldamist ei ole võimalik korraldada teiste sotsiaalhoolekandeliste meetmetega. Hoolduse seadmise aluseks on abivajava isiku toimetulekut, kõrvalabi vajadust  ja tema käsutuses olevate  ressursside hindamine.  Hooldaja  ülesanded kirjeldatakse korralduses; üldjuhul on nendeks hooldatava abistamine või juhendamine  söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel, kohustuste täitmisel väljaspool kodu. Hoolduse seab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik, mitte kauemaks kui kolmeks aastaks. Hooldajatoetus määratakse taotluse esitamisele järgnevast kuust hoolduse tähtaja lõpuni ja toetuse maksmine ei pikene automaatselt.

Valga vallas makstakse täisealise isiku hooldajale ja lapse hooldajale toetust  alates 01.01.2020 järgmistes suurustes:

  • Täisealisele isiku hooldajale 50 eurot kuus;
  • Lapse hooldajale 75 eurot kuus.

Vaata täpsem regulatsioon Valga Vallavolikogu 25.10.2019 määrusest nr 89 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/401112019012

Ulatusliku hooldusvajaduse korral on vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus määrata toetus eelnevalt nimetatust suuremas summas.

Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks on vaja esitada vormikohane taotlus hooldaja ja hooldatava poolt. Lae alla hooldaja taotlus ja hooldatava taotlus. Taotlust on võimalik täita ka Valga vallavalitsuses ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustes. 

Hooldaja määramisega ja hooldajatoetuse maksmisega tegeleb Valga vallas:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste spetsialist

Kristi Tsarjov

5648 8408

kristi.tsarjov@valga.ee

Kabinet 215

Lastekaitse juhtivspetsialist

Jaana Kala

5780 7206

jaana.kala@valga.ee

Kabinet 217