Jäätmelubade taotlemine

TOLMET OÜ taotleb keskkonnaloa muutmist

Keskonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Tolmet OÜ (registrikood 11967685, aadress Betooni tn 7a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) esitatud keskkonnaloa nr KL-508442 muutmise taotluse, millega taotletakse romusõidukite vastuvõtu ja demonteerimise alustamist nende ohutuks muutmiseks, mistõttu muudetakse käitluskoha asendiplaani ning toimingukood R5k asendatakse metallijäätmetel toimingukoodiga R4k, et viia luba ja tegevus vastavusse määruse "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud" nõuetega.

Jäätmekäitluskoht asub aadressil Petseri tn 36/38 (katastritunnused 85401:013:0260 ja 85401:013:0280), Valga linn, Valga vald, Valga maakond.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) nr T-KL/1011524-2 menetluse dokument nr DM-119443.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 07.04.2022)

 

AS VALMAP GRUPP taotleb keskkonnaluba

Keskonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS VALMAP GRUPP (registrikood 10251602, aadress Rauaaia, Linna küla, Tõrva vald, Valga maakond) esitatud keskkonnaloa taotluse, millega taotletakse keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks aadressil Väike-Laatsi (katastritunnus 85501:001:0206), Valga linn, Valga vald, Valga maakond.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) nr T-KL/1011151-3 menetluse dokument nr DM-118831.

Palume Teil avaldada seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse teade oma veebilehel. Lisaks palume Teil esitada taotluse kohta üksikasjalikum arvamus ühe kuu jooksul pärast teate kättesaamist e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee. Kui Te ei jõua tähtajaks arvamust esitada, siis loeme, et olete andnud enda arvamuse. Menetluse käigus on ka hiljem võimalus esitada edasisi seisukohti.

(avaldatud 22.02.2022)

 

Marico Holding OÜ taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte Marico Holding OÜ (registrikood 12950913, aadress Lekto/1, Londi küla, Valga vald, Valga maakond) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/331658 muutmise taotluse, millega taotletakse uute jäätmeliikide lisamist, jäätmete koguste suurendamist, jäätmekäitlustoimingute lisamist, jäätmekütuse tootmist ning vee eriosa lisamist loale (sademevee juhtimine suublasse) aadressil Lekto (katastritunnus 28901:002:0181), Londi küla, Valga vald, Valga maakond.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) nr T-KL/1004350-6 menetluse dokument nr DM-115616.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 17.02.2022)

 

WIRECAT OÜ taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse ettevõtte WIRECAT OÜ (registrikood 16070563) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete käitlemiseks.  Käitluskoht asub aadressil Metsa tn 23 (katastritunnus 85501:001:0358), Valga linn, Valga vald. Ettevõtte tegevuse eesmärgiks on jäätmete taaskasutamine, mis seisneb juhtmete granuleerimises (jäätmekäitlustoiming R12s), mille tulemusel eemaldatakse vask või alumiinium ja plastik. Lisaks soovitakse tegeleda kasutuselt kõrvaldatud katalüsaatorseadmete kokkuostuga. Vajadusel teostatakse jäätmete ümberpakkimist (R12y).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse M-116735, dokument nr DM-116735-4.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee) taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 06.10.2021)

 

OÜ A.K.Montage taotleb keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ A.K.Montage (registrikood 10911493) esitatud keskkonnaloa taotluse. Nõuetekohane taotlus nr T-KL/1007137 on registreeritud ja kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-114830 all.

Keskkonnaluba taotletakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 41 lg 1 p 3 alusel jäätmete käitlemiseks ning jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-de 2 alusel jäätmete taaskasutamiseks (sortimine, mehhaaniline töötlemine) lammutusobjektidel.

Kuni loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.

(avaldatud 12.03.2021)