Maakorraldus Valga vallas

Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks maakorralduse valdkonnas on katastriüksuste moodustamise korraldamine, valla maale piiratud asjaõiguste seadmine (sealhulgas isikliku kasutusõiguse seadmine), omandireformi lõpuleviimine (sh maa munitsipaliseerimine või riigi omandisse jätmine, hoonestusõiguse seadmine ja maade tagastamised) ning erinevate maaga seotud toimingute läbiviimine. 

Maa erastamine

Isikul, kellel on maareformi seaduse alusel õigus maad ostueesõigusega erastada tuli selleks vastav avaldus esitada 1998. aasta 1. jaanuariks. Kui kehtestatud tähtajaks avaldust ei esitatud, jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus. See tähendab et, kui varasemalt oleks saanud erastada ka suuremaid maatükke, siis hilisema hoonestusõiguse seadmise käigus on võimalik erastada vaid hoone teenindamiseks vajalik maa.  

Kui ehitis on omandatud pärast 1998. aasta 1. jaanuari vallasasjana, on ehitise omandanud isikul õigus maad erastada ostueesõigusega. Ehitise omandanud isikul tuleb maa ostueesõigusega erastamise avaldus esitada kolme kuu jooksul ehitise omandamise päevast arvates. Kui kehtestatud tähtajaks avaldust esitatud ei ole, jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus.

Juhul, kui ehitis on omandatud pärast 1998. aasta 1. jaanuari vallasasjana aga endine omanik on hiljemalt 1998. aasta 1. jaanuariks esitanud maa ostueesõigusega erastamise avalduse, jääb endise omaniku poolt esitatud avaldus kehtima ka ehitise uue omaniku suhtes. Ehitise uus omanik peaks esitama avalduse kolme kuu jooksul ehitise omandamise päevast arvates üksnes juhul, kui ta ei soovi maad erastada. Sellisel juhul jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus.

Maa ostueesõigusega erastamise avaldus

Esita maa ostueesõigusega erastamise e-avaldus

Hoonestusõiguse seadmise avaldus

Esita hoonestusõiguse seadmise e-avaldus

Hoonestusõiguse seadmise avalduse juurde palume lisada asendiplaani, omaniku isikut tõendava dokumendi koopia ja erinevad omandiõigsust tõendavate dokumentide koopiad.

Maa mõõtmine, katastriüksuse moodustamine

Katastriüksuse moodustamiseks taotleb kinnisasja omanik või seaduses sätestatud isik katastrimõõdistamise tingimused maa-ametilt. Väljastatud tingimuste alusel tellib kinnisasja omanik maamõõtjalt katastrimõõdistamise. Peale mõõdistamist esitatakse saadud andmed ja dokumendid kohalikule maa-ameti ametnikule elektrooniliselt. Maamõõtja vastutab tema teostatud mõõdistamise andmete õigsuse ja katastrimõõdistamise seaduslikkuse eest ning esitab omaniku poolt vallale avalduse katastri mõõdistamiseks. Vald kooskõlastab piiriprotokollid ja võtab vastu vastava õigusakti uute kannete sisse kandmiseks.

Piiratud asjaõiguste seadmine

Piiratud asjaõiguste seadmise all mõeldakse peamiselt valla maale isikliku kasutusõiguse seadmist. Selleks, et isikliku kasutusõigust seada, tuleb omavalitsusele esitada vabas vormis taotlus, kus on selgesti välja toodud:

  1. Taotleja andmed;
  2. Koormatavad katastriüksused;
  3. Koormamise tähtaeg;
  4. Kasutusõiguse sisu ja eesmärk;
  5. Kulutused seadmisel.

Lisaks sellele tuleks avaldusele lisada piirkonna asendiplaan või väljavõte projektist.

Aadressiandmete korrastamine

Aadressiandmete korrastamisel lähtutakse ruumiandmete seadusest ja aadressiandmete süsteemist. Vastavalt seadusele ja määrusele peavad igas külas olema katastriüksused erinevate nimedega ning kõik kasutusel olevad nimed peavad olema eestipärased. Aadressis ei tohi esineda järgmist:

  1. piisava eristusvõimeta ja juurde mõeldavaid sõnu (näiteks ei kasutata sõnu „number", „krunt", „maatükk", „maaüksus", „katastriüksus", „talu", „maja", „kodu");
  2. lühendeid;
  3. ebakohaseid sümboleid (näiteks ei kasutata koolonit, jutumärke, võrdlusmärke);
  4. sidesõnu, asesõnu ja arvsõnu;
  5. tähtlisanditena ei kasutata tähti i, l, o, š, ž, w, õ, ä, ö, ü. Soovitav on vältida tähti t, p, h ja q.

Ettepaneku aadressiandmete korrastamiseks teeb kinnistuomanikule kohalik omavalitsus. Juhul, kui kinnistu omanik soovib ise kinnistu nime muuta, tuleks selleks esitada kohalikule omanikule vabas vormis avaldus, mis sisaldab nime muutmise põhjendust, kinnistu lähteandmeid ning uue nime ettepanekut.

 

Maamaksu kehtestamine 2019. aastaks

 

Maakorralduse valdkonnaga tegelev ametnik:

Maakorralduse spetsialist

Mario Pinka

Bakalaureus

Geomaatika

766 9950
5309 3826

mario.pinka@valga.ee

Vastuvõtt:
T 09.00-12.00
K 16.00-18.00
Kabinet 202