Taksoteenuse pakkumisest Valga vallas

Taksovedu Valga vallas reguleerivad ühistranspordiseadus, autoveoseadus, autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine, mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded, mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid ja tervisenõuded.

Ühistranspordiseaduse kohaselt on võimalik taksovedu osutada kahel viisil:

1. traditsiooniline taksovedu (tavatakso), kus hinda arvestatakse taksomeetri abil ning takso peab olema varustatud seaduses sätestatud taksotunnustega, milleks on taksomeeter, printer, plafoon, hinnakiri ja kaubamärk taksol;

2. platvormipõhine taksovedu (platvormitakso), kus tingimuseks on, et takso tellimine ja hinna arvestamine peab toimuma infoühiskonna teenuse vahendusel ning muid kohustuslikke taksotunnuseid sõidukil olema ei pea.

Mõlema taksoveoliigi puhul peavad olema taksoveo korraldajal ehk vedajal taksoveoluba, sõiduautojuhil teenindajakaart ja sõidukil sõidukikaart.

 Valga Vallavalitsuse poolt väljastatavad taksoveo õigust tõendavad dokumendid on:

  • Taksoveoluba
  • Sõidukikaart
  • Teenindajakaart

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemine

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlemine toimub läbi majandustegevuse registri elektroonilise keskkonna. Taotluse võib vallavalitsusele esitada ka paberkandjal (aadressile Puiestee 8, Valga) või e-posti teel: valga@valga.ee. Taksoveoluba ja sõidukikaarti paberkandjal ei väljastata. Andmed avalikustatakse majandustegevuse registris. Teenindajakaart väljastatakse tavataksojuhtidele paberkandjal ning andmed avalikustatakse ka majandustegevuse registris.

Enne taksoveoloa, sõidukikaardi või teenindajakaardi taotluse esitamist peab taotleja tasuma riigilõivu. Riigilõiv tuleb tasuda Valga Vallavalitsuse arveldusarvele EE491010202000577004 (SEB),
EE092200221019163791 (Swedbank). Selgitusse tuleb märkida toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi.

Riigilõiv taksoveoloa taotluse läbivaatamise eest on 64 €

Riigilõiv takso sõidukikaarti väljastamise eest on 20 €

Riigilõiv Teenindajakaardi taotluse läbivaatamise eest on 38 €

Taksoveoluba ja sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Taksona kasutatav sõiduk peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse.

Taksoveoloa taotlemiseks tuleb vallvalitsusele esitada taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress.Juriidilisest isikust taotleja puhul nimi ja registrikood, asutamisel oleva juriidilise isiku puhul registrikoodi asemel juriidilise isiku asutamist tõendava dokumendi, eelkõige asutamislepingu või asutamisotsuse või vähemalt ühe neist notariaalselt tõestatud koopia, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood. Lae alla taotluse vorm.

Takso sõidukikaardi taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress. Samuti sõiduki kasutusleping, kui taotleja ei ole sõiduki omanik või kasutaja sõiduki registreerimistunnistuse alusel. Lisaks tuleb esitada taksomeetri kohandamistunnistus, kui sõidukiga soovitakse teostada taksovedu, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta. Lae alla taotluse vorm.

Teenindajakaardi taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus taotleja kontaktandmetega, sealhulgas telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress ning juhiluba, kui see ei ole kantud Eesti liiklusregistrisse. Lisada tuleb isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele vastav foto (fotot ei pea esitama kui juhiloa saamiseks on kasutatud ARKis fotoboksi). Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba. Lae alla taotluse vorm.