Valga Vallavalitsus otsib oma meeskonda MEHHANISAATORIT

 

Valga Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Tsirguliina Kooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Ootused kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded;
 • varasem juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • projektide kirjutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada :

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • visioon ja selle rakendamise plaan;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandideerija peab vajalikuks esitada.

Pakume:

 • huvitavat ja mitmekesist tööd ning toetavaid kolleege;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • enesetäiendamise võimalust;
 • ametikorteri üürimise võimalust.

Täiendav informatsioon: asevallavanem Maarja Mägi, tel 5865 5922, e-post maarja.magi@valga.ee

Dokumendid palume esitada hiljemalt 19. juuniks 2022 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee.

Lüllemäe Põhikool pakub tööd koristajale

Koristaja eeldused:

 • puhtuse- ja korraarmastus
 • teadmised keskkonnasõbralikest puhastusvahenditest
 • valmisolek kaasaegsete töövõtete omandamiseks
 • hea suhtlemisoskus täiskasvanute ja lastega
 • töötahe ja aktiivne hoiak

Palun võtke ühendust aadressil jana.tiits@karula.edu.ee või 5308 3117.

Vaadake ka siia https://www.karula.edu.ee/pakume-tood/.

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel!

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle psühholoogi (1,0 töökohta)

Psühholoogi tööülesanded:

 • psühholoogi töö eesmärgiks on Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste;
 • hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi);
 • psühholoog kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
 • nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel;
 • nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, aitab ennetada lapse vaimse tervise probleemide tekkimist;
 • toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
 • korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides;
 • osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes;
 • teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Kandidaadi sobivuseks vajalik:

Kandideerijatelt nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Töö vallavalitsuse koosseisus annab:

 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • psühholoogi peamised töövahendid on kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilised materjalid (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjalid vastavalt sihtgrupile;
 • töötasu 1315 eurot.

Täiendav informatsioon: tel 7669900 või valga@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.

Veel tööpakkumisi Valga vallas:

Töötukassa tööpakkumised Valga vallas