Tugiteenused

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenusega toetatakse, motiveeritakse, juhendatakse ja arendatakse iseseisvaks toimetulekuks täisealist ja lapseeas teenusesaajat olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Tugiisik ei osuta füüsilist kõrvalabi.

Kõrvalabi vajaduse määra hinnatakse ja täpsustatakse iga isiku puhul eraldi. Teenuse osutamise, teenusega saavutatavad eesmärgid ja tegevused otsustab vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik. Ettepaneku tugiisiku määramiseks ja vastava teenuse osutamiseks võib esitada haridus-või meditsiinivaldkonna töötaja. Tugiisikuteenuse saamiseks tuleb pöörduda sotsiaaltöötaja poole Valga  Vallavalitsusse või Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru teeninduskeskustesse. 

Tugiisikuteenusega tegelev ametnik:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Puuetega inimeste juhtivspetsialist

Ingrid Püvi

5349 6644

ingrid.pyvi@valga.ee

Kabinet 216

 

Toimetulekuõpe

Toimetulekuõppe eesmärk on soodustada  pikaajalise töötu (töötu kauem kui 9 kuud) iseseisvat toimetulekut. Isiku suudab teenusele vallavalitsuse ametnik ja ta osaleb teenusel igal kuul viiel järjestikusel tööpäeval kell 9.00 kuni 14.00 või ametniku poolt koostatud individuaalse tegevuskava alusel.

Toimetulekuõpe sisaldab koduse majapidamise korraldamise oskuste õpetamist ( pere eelarve koostamist ja majapidamise korraldamist, säästva eluviisi järgimiseks vajalikke ja isikliku hügieeni alaseid oskusi), lihtsamate töövõtete õpetamist ja tööharjumuse kinnistamist, koostööd teiste toimetulekukoolitusel olevate isikutega ja juhendajatega (suhtlemist  grupis ja grupiliikmetega arvestamist).

Kui teenusele suunatud isik on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta jätnud osalemata või keeldub osalemast toimetulekuõppel, võib vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnik keelduda talle toimetulekutoetuse maksmisest. Toimetulekuõppele suunavad kõik  Valga vallas toimetulekutoetust määravad spetsialistid. 

Toimetulekuõppe teenusega tegeleb  Valga vallas:

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist

Sirje Puusepp

5883 5451

sirje.puusepp@valga.ee

Kabinet 223

 

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra (sissetulekute ja kohustuste)  kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Sotsiaalametnik selgitab juhtumikorralduse käigus kliendi  abivajaduse ja aitab tal leida sobiva teenuseosutaja.

 

Tasuta õigusabi

HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi pakkunud juba 4 aastat ning selle ajaga on õigusabi saanud 37 000 inimest. Õigusabi saab 16 suuremas maakonnakeskuses kohapeal ning ka emaili või videsilla vahendusel. Nõustamise aeg tuleb eelnevalt registreerida aadressil www.hugo.legal või telefonile 6 880 400 helistades.

HUGO esindused asuvad 16 linnas üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla, Viljandi, Valga, Võru, Põlva, Jõgeva, Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla.

Vaata, kes ja kuidas saavad tasuta õigusabi:

EESTI KEELES

VENE KEELES

 

Täiendavad teenused

Täiendavate toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste (s.h. kogukonnateenuste) osutamise eesmärk on arvesse võtta isiku spetsiifilisi vajadusi ja kindlustada talle sel moel maksimaalne iseseisev  toimetulek. Täiendavate teenuste vajaduse ja teenustele suunamise otsustab isiku avaldusega (juhtumiga) tegelev vallavalitsuse sotsiaaltöö ametnik. 

Täiendavateks toimetulekuks vajalikeks sotsiaalteenusteks on:

  1. psühholoogi nõustamisteenus;
  2. perelepitusteenus;
  3. õigusabi korraldamine;
  4. tugirühmade ja tugiprogrammide korraldamine või neis osalemise toetamine;
  5. viipekeele tõlketeenus;
  6. toiduabi, s.h. toidu kojutoimetamine;
  7. kogukonnateenused (pesupesemine, sauna ja duši kasutamine jms)
  8. kriisiabi sh laste leinalaagris osalemise toetamine;
  9. muud toimetulekut toetavad teenused.

Esita e-taotlus täiendavate sotsiaalteenuste taotlemiseks

Hea Teada: